สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ
 
1. นางสาวประจิม  ทองนาค
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายอิทธิกร  นพคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  จิระวัชชะนานนท์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุศลส่ง
 
1. นางสาวเยาวภา  รัตนวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายชลิต  เก่งเขตรวิทย์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโพธิ์
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุพรมมา
 
1. นางสาววราพร  เภตรา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิณณภา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  มาระจันทร์
3. เด็กหญิงอาริษา  ชาคำฤทธิ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินทร์เพ็ญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หฤหรมย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยจันทร์
 
1. นางสาววราพร  เภตรา