สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายปิยโชติ  แสงสว่าง
 
1. นางวิภาพร  คูตะรัตนา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ
 
1. นางกฤษณา  ชูประยูร
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติพศ  อรรถสุข
 
1. นางจันทร์พิมพ์  แจ่มขำ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นะแส
 
1. นางกฤษณา  ชูประยูร
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  พิรเดชดำรงพันธ์
2. เด็กหญิงปรีชญา  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงภวมัย  กุลรัตนาวิโรจน์
 
1. นางสาวสุธีร์  ศรีสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายณพวุฒิ  เอี่ยมสุภา
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  เดชทองพงษ์
3. เด็กชายวริทธิ์  คณฑา
 
1. นางสาวตปนีย์  สุขสม
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชนนท์  ทองตะนุนาม
2. เด็กหญิงจิราภา  นิลโชติ
 
1. นางสาวตปนีย์  สุขสม
 
8 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิ์กุล
 
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสุเมธี  ด้วงโป้
 
1. นางสาวจิราพัชร  บัวทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ปฏิภาภรณ์
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีวะพงษ์เพียร
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสตกมลวรรณ  ครุธาโรจน์
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศวัสพร  คเชนชาติ
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันธิดา  สัมมาชีวานันท์
 
1. MissLiu  Xiang
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6