สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กชายหาญณรงค์  ชะเอม
 
1. นางชลอ  สว่างเรือง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงศิรินุช  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  วงศ์ธนะโชติช่วง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงตติยา  ช่างเกวียน
 
1. นางชลอ  สว่างเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงธณัฐฌา  ขุนเณร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เกตุหนู
 
1. นางสาวชิดชนก  โพธิ์หวี
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงณภัทร  ภูดินแดน
2. เด็กหญิงพนิดา  ลีจ้อย
3. เด็กชายเจษฎา  บุญชื่น
 
1. นางสาวชิดชนก  โพธิ์หวี
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์พัชรพร
 
1. นางสาวชิดชนก  โพธิ์หวี
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายกิตติรัช  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายวรลภย์  กลั่นคำ
 
1. นางสาวชิดชนก  โพธิ์หวี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 22 1. เด็กชายชลชาติ  โดรณ
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  วงศ์ธนะโชติช่วง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยิ้มไพบูลย์
 
1. นางนิตย์  ไทยเลิศ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 30 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แตงฉ่ำ
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ภูมมาฤทธิ์
 
1. นางพรศิริ  สวนเกลี้ยง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ม่วงมา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แก่นจันทร์
 
1. นางพรศิริ  สวนเกลี้ยง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานทัพ  เสียงใส
2. เด็กหญิงตติยา  ช่างเกวียน
3. เด็กหญิงทันชนก  ยังแหยม
4. เด็กหญิงนวรัตน์  อิทธิฤทธิพันธ์
5. เด็กชายพัฒนาพงศ์  ด้วงเชย
6. เด็กหญิงมณธิณี  ผลแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงวารุณี  ใจมั่น
9. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  แย้มแจ่ม
 
1. นายพันธ์ทวี  กาแสงพงษ์
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 34 1. เด็กชายกิตติเดช  มีศิล
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  วงศ์ธนะโชติช่วง
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นายเกษร  เทศธรรม
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายนพเก้า  แย้มแจ่ม
2. เด็กชายรณกร  ยิ้มแจ้ง
 
1. นางเกษร  เทศธรรม
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รักอ่อน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วประไพ
3. เด็กชายโยธิน  เนตรท้วม
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  วงศ์ธนะโชติช่วง
 
17 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  พงษ์เกตุ
 
1. นางเกษร  เทศธรรม
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายมงคล  อ่องลออ
2. เด็กชายศรัณย์  จูชัง
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงชนาภา  คำภิราพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ทัมทิม
3. เด็กชายรวิพล  ดวงคำ
 
1. นางจงจิต  เติมทองไชย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปัญจพล  เจริญสุภาพร
 
1. นายอลงกรณ์  ปรีเปรม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกอบโชค  พงษ์ยี่หวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญวาส
3. เด็กหญิงณิชาพัชร  เจตนี
4. เด็กหญิงพิมลพัชร  แก้วท้วม
5. เด็กชายอนาวิล  เงินเศษ
6. เด็กชายอัชรวิทย์  สวดตระกูล
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  จิตร์จรูญ
2. เด็กชายณฐภัทร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลับหอม
4. เด็กชายพีรวัฒน์  คำลือไชย
5. เด็กชายรัชพงศ์  มาแก้ว
6. เด็กชายวัชรากร  ชัยประเสริฐ
7. เด็กชายสัจจานนท์  อิ่มอารมณ์
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรดลย์  แสงพลบ
 
1. นางสาวปราณี  เกตุหนู
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  บ่วงเพชร
 
1. นางอัคราภา  สุขคง