สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จุฑามณี
2. เด็กหญิงสุชาดา  สอนอินทร์ตะ
 
1. นายครรชิต  มานะเปรม
2. นางสาวสำเริง  โพธิ์ขำ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายภากร  ศรีเดช
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขุนณรงค์
 
1. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  การภักดี
2. เด็กหญิงวราพร  อ่อนช่วง
3. เด็กชายสุวัฒน์  พรมยาลี
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การภักดี
2. เด็กหญิงพัชชา  ภิรม
 
1. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย