สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์เหลี่ยม
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสสินธุ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่มจำปา
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ้งสิน
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุชานาถ  สิงห์สม
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
2. เด็กชายประวิตร  สีทา
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
2. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายภราดร  พันธุ์ดี
 
1. นายสุวรรณ  ศรีเดช
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอิงนภา  ป้อมพิจิตร
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภราดร  พันธุ์ดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาทำนุก
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายนิติพงษ์  ศรีเดช
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ปา
3. เด็กหญิงอณัฐศร  พุ่มจำปา
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายธีรภัทร   กฤษณา
2. เด็กชายสกัณฑ์  สีสลวย
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายธัญเทพ  บุญกระจ่าง
2. เด็กชายวรัญชิต   ภู่สอน
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พุ่มจำปา
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  แสนอ้วน
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
2. เด็กชายธนพล  สังข์แก้ว
3. เด็กชายประวิตร  สีทา
4. เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์เหลี่ยม
5. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
2. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กชายชยุตพงศ์   เพ็งสวย
2. เด็กหญิงนัสนันท์  พุ่มจำปา
 
1. นางวันเพ็ญ   ภูฆัง
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 19 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์สม
2. เด็กชายนิติพงษ์  ศรีเดช
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางวันเพ็ญ   ภูฆัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงกาลเกศ  นาคมา
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่กลุด
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ศรีวันนา
5. เด็กหญิงวรรณวลี  วรรณโภคา
6. เด็กหญิงศศิประภา  กันยา
7. เด็กหญิงสิรินยา  ยอดดำเนิน
8. เด็กหญิงสุปรียา   พุ่มจำปา
9. เด็กหญิงสุวพัชร  ธงศรี
10. เด็กหญิงเกศินีย์   องอาจ
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางวันเพ็ญ   ภูฆัง
3. นายแดน  พุ่มจำปา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายปิ่น  ทวีสิงห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดา  พรมศรี
2. เด็กหญิงนัสนันท์  พุ่มจำปา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เรืองทอง
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนหาญ
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเดช
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่มจำปา
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีเดช
3. เด็กหญิงวรัญญา  เรืองทอง
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพขันธ์
2. เด็กชายพุฒิตา  สีวันนา
3. เด็กชายวรพงษ์  สมพะเดิม
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายสุรชัย  สิงห์สม
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  เวียงจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  เวียงจันทร์
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  เวียงจันทร์
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  เวียงจันทร์
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุชานาถ  สิงห์สม
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนหาญ
2. เด็กชายมังกรกัณฑ์  ขันตี
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 22 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญมา
2. เด็กหญิงสุพัชชา  มาดชิด
3. เด็กชายสุพัชนี   มาดชิด
 
1. นางทัศนีย์   ทองสันติสุข
2. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงสิริกร  สิงห์สม
3. เด็กหญิงอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางทัศนีย์   ทองสันติสุข
2. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  คุ่ยหอม
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
2. นางวันเพ็ญ  กระเเสสินธุ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายภารดร  พันธุ์ดี
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ้งสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  กระแสสินธุ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่มจำปา
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงศ์  แซ่ฉั่ว
 
1. นางวันเพ็ญ   กระแสร์สินธุ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ้งสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชัยสิทธ์  ชินบุตร
2. เด็กชายธนภัทร  สีวันนา
3. เด็กชายธนภูมิ  พงษ์โสภณ
4. เด็กชายมังกรกัณฑ์  ขันตี
5. เด็กชายวิทยา  สมพะเดิม
6. เด็กชายอัครเดช  จันทร์เหลี่ยม
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
2. นายสุวรรณ  ศรีเดช
3. นายแดน  พุ่มจำปา
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 32 1. เด็กชายชวกร  ศรีเดช
2. เด็กชายนภัสกร   โตรอด
3. เด็กชายพัสกร   จันทรอาภา
 
1. นางคำฝัน  ป้อมใย
2. นางสนิทวรรณ  ทิพย์ทรัพย์