สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอิงนภา  ป้อมพิจิตร
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายธีรภัทร   กฤษณา
2. เด็กชายสกัณฑ์  สีสลวย
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนหาญ
2. เด็กชายมังกรกัณฑ์  ขันตี
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายภารดร  พันธุ์ดี
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา