สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวรกานต์  เจตนเสน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มจุ้ย
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธนิษฐา  วงษ์สิงห์
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิตตารัตน์  ทองเเดง
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ใยทองหลาง
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พระศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนแก้ว
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ภู่งาม
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายกฤษณะ  แวนประโคน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญยัง
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิตินันท์  มณีน้อย
2. เด็กชายสายฝน  ดีเสมอ
3. เด็กชายสุริยา  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจิบ
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพร  เปรมทอง
2. เด็กชายราชันย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจิบ
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสายฝน  ดีเสมอ
2. นายสุริยา  นำแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจิบ
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไพรคำวงศ์
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัตติยา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กชายชนายุทธ  จำปาเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  พิเนตร
3. เด็กชายไชยา  ทรัพย์วัด
 
1. นางประคอง  กีรติกุลธนาวัฒน์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  คชพงษ์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ม่วงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ขาวจันทร์
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
2. นางประคอง  กีรติกุลธนาวัฒน์
 
16 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายอำนาจ  บุญรอด
2. เด็กชายเอกรักษ์  สิงห์สม
 
1. นายสุนทร  พุ่มจำปา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรจรัส  ชาวโพธิ์ทอง
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สันทะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  ดวงเเก้ว
4. เด็กหญิงจันทิรา  การภักดี
5. เด็กหญิงจามจุรี  รอดเพชร
6. เด็กหญิงธัญจิรา  อาภรณ์รัตน์
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงนุจรี  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงปราถนา  โตงาม
10. เด็กหญิงปิยาพัชร  ฉุนหอม
11. เด็กหญิงมนัสยา  วงษ์ทอง
12. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันวิลา
13. เด็กหญิงลลิตา  วงษ์อำมาตร
14. เด็กหญิงวารินทร์  วงษ์อำมาตร
15. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมขันเเก้ว
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
2. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
3. นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล
4. นางสาวพัชรินทร์  ภู่งาม
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปรัชญา  คำเอื้อม
2. เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกิติยาพร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงปุณณภา  ยอดเนียม
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จีนกลาง
 
1. นางสมควร  พุ่มจำปา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงกนกพร  การภักดี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล
2. นางสาวพัชรินทร์  ภู่งาม
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ชาติพรต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุทานันท์  ดีเสมอ
 
1. นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล
2. นางสาวพัชรินทร์  ภู่งาม
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกมล  เถื่อนนุ้ย
2. เด็กชายสหรัฐ  จัททรคุป
 
1. นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ใยทองหลาง
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพรชนก  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ฉุนจังหรีด
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนันทา  ขาวจันทร์
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
29 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
30 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิรันดร์
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงปราถนา  โตงาม
3. เด็กชายปัญญา  คงทัด
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ม่วงประสิทธิ์
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองคำ
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
2. นางสาวอรทัย  ตุ้มจิบ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุ่มจุ้ย
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ฉุนจังหรีด
3. เด็กชายปัญญา  คงทัด
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตติยา  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คำตาสุข
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เงินทอง
2. เด็กหญิงเกสร  แซ่เฮง
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนัย  กาญจนนท์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  พุ่มพวง
 
1. นายประสพ  สิงห์สม
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  กาฬษร
2. เด็กชายธนพล  คำตาสุข
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสมณี
4. เด็กชายวัชระ  เจียมเจริญ
5. เด็กชายวันครู  คำตาสุข
6. เด็กชายวารินท์  วงษอำมาตร์
7. เด็กชายอัครพล  ทองไพรวรรณ
 
1. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณวพงศ์  เจตนเสน
2. เด็กชายมงคล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นายประสพ  สิงห์สม
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณวพงศ์  เจตนเสน
2. เด็กชายมงคล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงรัตติยา  สุขผลัมย์
 
1. นางวราภรณ์  นิพล
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 38 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยะสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์   แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายธีรภัทร  สร้อยจำปา
 
1. นางวราภรณ์  นิพล
2. นางสมควร  พุ่มจำปา
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญปกครอง
3. เด็กหญิงเอกอัปษร  รอดทอง
 
1. นางวราภรณ์  นิพล
2. นางสมควร  พุ่มจำปา