สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธนิษฐา  วงษ์สิงห์
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิตตารัตน์  ทองเเดง
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายกฤษณะ  แวนประโคน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญยัง
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กชายชนายุทธ  จำปาเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  พิเนตร
3. เด็กชายไชยา  ทรัพย์วัด
 
1. นางประคอง  กีรติกุลธนาวัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิรันดร์
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เงินทอง
2. เด็กหญิงเกสร  แซ่เฮง
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง