สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายศิริชัย  เวสานุชาติ
 
1. นายประเสริฐ  พิณประภัศร์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ใจสิงห์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลอยเพชร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรพรรณ์  อยู่แก้ว
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เกิดกรุง
 
1. นางนงนุช  สุหงสา
2. นางมยุรี  บ้านสระ