สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมมา
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  เต๊ะเปีย
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่อน
 
1. นายปรเมษธ์  มีเอี่ยม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายเมธาวี  บุญเลิศ
 
1. นายยุทธนา  ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิเศษศักดิ์  นิ่มมาศ
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เธียรถาวร
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  เต๊ะเปีย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุดมศรี
4. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นจุ้ย
5. เด็กหญิงอัยการ  ยิ้มเจริญวงศ์
6. เด็กชายเมธาวี  บุญเลิศ
 
1. นางยุพิน  จบสรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกื้อหนุน
2. เด็กหญิงนพรัตน์  โตทรัพย์
3. เด็กชายวัฒนา  เชียงกุน
 
1. นายยุทธนา  ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมมา
2. เด็กหญิงวรรณริศา  ดาราโพธิ์
3. เด็กหญิงวรฤทัย  สนิทชาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สินทรัพย์
2. นางสาวรุ้งทอง  บุญมาก
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทิม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  รักดี
3. เด็กชายอนุสรณ์  เณรผึ้ง
 
1. นางสาวรุ้งทอง  บุญทอง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพล  ตุ่นเงิน
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  คุ้มปราง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรรณา
 
1. นายยุทธนา  ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุหงา  การบรรจง
2. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชม
3. เด็กชายโชคชัย  เพชรอำพร
 
1. นายยุทธนา  ณัฐรุจาสกุลพงศ์