สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมมา
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
 
1. นางยุพิน  จบศรี