สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอริสรา   กาญจนา
 
1. นางสาวศรีทอง  มีทาทอง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายเอกภาพ   วราวัง
 
1. นางสาวฉวี  ทองมานิตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปริญญา    สินอิ่ม
2. เด็กชายรัชพล   เผือกยอด
 
1. นางสาวฉวี   ทองมานิตย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พ่อสันเทียะ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   จันทร์ศรี
3. เด็กชายวุฒิชัย    โมเทียน
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   พูนเพิ่ม
5. เด็กชายเหมวิทย์   สีจิ๋ว
 
1. นายพรชัย   รักษาจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวลัย   ศิริโท
2. เด็กชายนิติพล   เฉลยจรรยา
3. เด็กหญิงปนัดดา   วงศ์วาท
4. เด็กหญิงวิภาดา   แสงสว่าง
5. เด็กชายสีฟ้า   ตะเภาลอย
 
1. นายพรชัย   รักษาจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงคณิตา   ใยทอน
2. เด็กชายพงษ์กร   ศรีษะเกตุ
 
1. นางอรุณ   กำเพ็ชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันคำ
2. เด็กชายเอกภาพ   วราวัง
 
1. นางอรุณ   กำเพ็ชร
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 34 1. เด็กชายวุฒิชัย  โบเทียน
 
1. นางสาวฉวี   ทองมานิตย์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วพันธุ์
 
1. นางสาวฉวี  ทองมานิตย์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิมิต   อ่วมปาน
2. เด็กชายนิรัช   ล่าทา
 
1. นางสาวศรีทอง   มีทาทอง
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดุษฏี    ชื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงอริศรา   กาจญนา
3. เด็กหญิงอริสา   จั่นนิล
 
1. นางสาวศรีทอง  มีทาทอง
2. นางอรุณ  กำเพ็ชร
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันคำ
2. เด็กหญิงจินต์สุจี   โตตะเภา
3. เด็กชายนิติพล  เฉลยจรรยา
 
1. นายพรชัย   รักษาจันทร์
2. นางสาวศรีทอง  มีทาทอง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายนิรัช   ล่าทา
2. เด็กชายภูมินทร์    เอี่ยมชู
 
1. นางสาวศรีทอง   มีทาทอง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อาจแก้ว
2. เด็กหญิงพิญญารัศมิ์   จันพุก
3. เด็กชายเหมราช   ศรีจิ๋ว
 
1. นางสาวเสาวณีย์    ขำนิล