สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพิมพ์อารีย์  ลันวงษา
 
1. นางเรณู  วิเขตกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศุกภารัตน์  พัดสอน
 
1. นางบัญญัติ  สุพรรณกูล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีรยุทธ  ทองยา
 
1. นางบัญญัติ  สุพรรณกูล