สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนภาพรรณ์  มากมี
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขนอม
 
1. นายสุชล  โกส้ม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวัฒน์
 
1. นางพัชมณ  ฟักนิกร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุบผา
2. เด็กหญิงพรรษศิริ  มณีรัตน์
 
1. นางกฤษิญา  นวลศรี
2. นางสาวดริณ  รงค์ทอง