สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 23 1. เด็กหญิงสาวิตรี  วาสนามีชัย
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อิสสระพงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญประสาร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงภัทรดา  บุปผา
2. เด็กชายวศิน  จันทร์ศรี
 
1. นางอุษารัชฎ์  สุมาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 22 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  พิมพา
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดกิ่ม
 
1. นางอุษารัชฎ์  สุมาลี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทาเอื้อ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  คำมัน
 
1. นายธรกร  สุมาลี
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมนิ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  ดารา
3. เด็กชายอัมรินทร์  จูเปีย
 
1. นางอุษารัชฎ์  สุมาลี
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนภสร  ว่องเขตการ
2. เด็กหญิงวนิดา  ธัญญเจริญ
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  พาถี
2. เด็กชายลัทธพล  บุปผา
3. เด็กชายศุภาวินท์  ว่องเขตการ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญประสาร์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรรวลี  สุหงษ์สา
 
1. นายธนกร  สุมาลี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุหงษ์สา
2. เด็กหญิงปรียา  สอนศิริ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แฝงโกฎิ
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แฝงโกฏิ
2. เด็กชายศุภารินทร์  ว่องเขตการ
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  เอี่ยมละออ
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทวีเขตกิจ
2. เด็กชายธนชัย  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญประสาร์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 1. เด็กชายกรกช  ทองคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมเจริญ
 
1. นางอุษารชฎ์  สุมาลี