สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงจริยา  มะเส็ง
 
1. นางนงนุช  เฟื่องรอด
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนพานิช
 
1. นางนงนุช  เฟื่องรอด
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทร์ใจดี
 
1. นางละออ  คฤหปาน
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  พลนาค
 
1. นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัชชา  ขาวเหรียญ
 
1. นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พุ่มพงษ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หาญชัย
 
1. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
2. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 24 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสมพงษ์
2. เด็กชายถนัดชัย  เอมสัน
3. เด็กชายพีระพงษ์  ประสิทธิการ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทับวงษ์จันทร์
2. นางละออ  คฤหปาน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงพัชชรี  อินทร์ใจดี
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  ขาวเหรียญ
 
1. นางนงนุช  เฟื่องรอด
2. นางศรีสุพร  พุฒหยวก
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติกา  ส้มกลีบ
 
1. นางสาวนริศรา  คำภาพักตร์