สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงอัมพวา  ครุธแก้ว
 
1. นางสัมฤทธิ์  ก๊กศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพรนิมิตร  กังวาล
 
1. นางสาวภคปัต  วิทยกิจสกุล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงเนื้อทอง  บุตรเนียม
 
1. นางสาวภคปัต  วิทยกิจสกุล
2. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสรวิศ  กุณฑลทอง
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ประนต
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ส้มไม้
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายวงศกร  ทองคำ
2. เด็กชายวสันต์  มาขำ
 
1. นางสาววราภรณ์  สีหานาม