สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวนิดา  เรียงสันเทียะ
 
1. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรรณลิสา  นรารัตน์
 
1. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์วิทยา
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุรานอก
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร