สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทองนพคุณ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หนูรอด
2. เด็กชายธนวัฒน์  ภาวนาวิเศษ
3. เด็กชายวาริชาติ  แจงขุด
 
1. นายจรูญ  ดาวล้อม
2. นายไชยวัฒน์  เลื่อนลอย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขันธะทัด
2. เด็กหญิงจิราพร  รอดสม
3. เด็กหญิงพิชญาพร  อาจบุรายณ์
 
1. นายจรูญ  ดาวล้อม
2. นางสาวสิริพร  เถื่อนเหลือ