สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 32 1. เด็กชายวรัญญู  วรรณสุข
 
1. นายวิชัย  บัณเด็จ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 35 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พูลเหลือ
2. เด็กชายอิสกร  อิ่มน้อย
 
1. นายไพบูลย์  พูลเหลือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 22 1. เด็กหญิงชาลิสา  โอฬาร์ชน
2. เด็กชายธีรภัทร์  ใจเอม
 
1. นายวิชัย  บัณเด็จ
2. นายไพบูลย์  พูลเหลือ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวรดา  เรียงผา
2. เด็กชายวรินทร์  เซ่งเซียน
 
1. นายประสงค์  แรงมาก
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  นวลอิ่ม
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภูมิวาร
3. เด็กหญิงเพชรา  นาคบัว
 
1. นายไพบูลย์  พูลเหลือ
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  นวลอิ่ม
2. เด็กหญิงเพชรา  นาคบัว
 
1. นายไพบูลย์  พูลเหลือ