สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพรหมประทาน  รุ่งเรือง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายวัฒนะ  คำแผง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เทพารักษ์
 
1. นางประนอม  อินสว่าง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชินดนัย  โกช่วย
2. เด็กชายฐาปกร  มั่นปาน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรไทย
4. เด็กชายภานุพงศ์  ราตรี
5. เด็กชายศิขรินทร์  คล้ายศร
6. เด็กชายศิลา  พลเรือน
7. เด็กชายอนันต์  อุ่มแสง
 
1. นายดิเรก  กองรส
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกร  จันชัง
2. เด็กชายธิติสุดา  รตตะสา
 
1. นางประนอม  อินสว่าง