สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงแวววรรณ  เหมสุวรรณ
 
1. นางสาวเฉลียว  แสงทอง
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินสว่าง
 
1. นายดิเรก  กองรส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนคำ
 
1. นางประนอม  อินสว่าง