สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชัชนนท์  บุญปก
 
1. นายประทีป  เกตุนวม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นายสมพร  ม่วงพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 1. เด็กชายนาวิน  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายมงคลเดช  สกิดโกศล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อิ่มรัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
2. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายฐิติโชค  ผลวงษ์
2. เด็กชายอัครชัย  สกิดโกศล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
2. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อิ่มรัง
2. เด็กชายชัชนนท์  บุญปก
 
1. นายประทีป  เกตุนวม
2. นายสมคิด  ชูนพรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  เฉยทิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูทอง
3. เด็กชายนาวิน  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กชายภราดร  อินสว่าง
5. เด็กชายมงคลเดช  สกิดโกศล
6. เด็กชายยุทธการ   ผาเจริญ
7. เด็กชายศรันย์  จันทร์สูงเนิน
8. เด็กชายสรรพวุธ  ผาเจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  สุวรรณจักร
2. นายสมคิด  ชูนพรัตน์
3. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กชายธนกฤติ  เฉยทิม
2. เด็กหญิงภูริสา  รอดรัตน์
3. เด็กหญิงหถพร  คำวงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  ทิมจรัส
2. นางสาวสายพิน  เอี่ยมกลั่น