สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชัชนนท์  บุญปก
 
1. นายประทีป  เกตุนวม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นายสมพร  ม่วงพันธ์