สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เพ็งภู
 
1. นางสาวมงคลรัตน์  แก่นดำ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  มูลผล
 
1. นายอภิสิทธิ์  ข้องหลิม
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คุ้มพ่วงมี
2. เด็กชายบรรพต  ชุ่มมา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พุกมาก
 
1. นายมงคลรัตน์  แก่นดำ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายจตุพล  พูลเหลือ
 
1. นายวิชัย  เลาหะสุวีระกระจ่าง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กชายปัญจพล  จันทะเสน
2. เด็กชายมังกร  ขำคม
 
1. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
2. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พุกมาก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย