สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายพชร  สุ่มพ่วง
2. เด็กหญิงสายฝน  พูลเหลือ
3. เด็กหญิงสุนิตา  สังเกตุ
 
1. นางสาวกฤษณา  จิตรดา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสมหญิง  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาวสุนิตา  สังเกตุ
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชร  สุ่มพ่วง
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. นายฐิติวัฒน์  เบ้าแก้ว
2. นายพิชิต  บุตรใส
3. นายพีระพล  แสงทับ
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์