สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหมู สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจตุรวิทย์  วงษ์คลัง
2. เด็กชายธงชัย  ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธิตินันท์  บุญศาสตร์
4. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  กลัดทรัพย์
5. เด็กหญิงเกศินี  บุญศาสตร์
 
1. นางชูศรี  ผะอบเงิน
2. นายเพทาย  มาโต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุตตะมัง
2. เด็กชายพิพัฒน์พันธ์  นันทา
3. เด็กหญิงสิวิตา  ปานเพชร
 
1. นางชูศรี  ผะอบเงิน
2. นายเพทาย  มาโต
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  นวนคำสิงห์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เทียนชัย
3. เด็กหญิงอริศรา  แก้วแพทย์
 
1. นายวิสูตร  สุ่มงาม
2. นายเพทาย  มาโต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจตุรวิทย์  วงษ์คลัง
2. เด็กชายธงชัย  ดีประสิทธิ์
3. เด็กชายยศนันท์  เจริญจิตร
4. เด็กชายวิศรุต  เทียนชัย
5. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์คลัง
6. เด็กชายวีรภัทร  ทิพย์รักษ์
7. เด็กชายสุรพัชร  อินสุ่ม
8. เด็กชายเกริกไกวัล  เบี้ยวเหล็ก
 
1. นายจรูญ  ดีประสิทธิ์
2. นายวิสูตร  สุ่มงาม
3. นายเพทาย  มาโต
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญศาสตร์
2. เด็กชายพัชรากร  บัววาส
3. เด็กหญิงสุธาวี  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสาวกลัยา  เอียงเป้
2. นางสาวสมปอง  บุญศาสตร์