สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมัครเขตการณ์
 
1. นางจิรนันท์  สุวรรณรัตนกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสรัชชา  แซ่เจีย
 
1. นางสาวนงนุช  เชื้อเนียม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาแดง
2. เด็กหญิงฐิติมา  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงเบญญา  ยันสาด
 
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจีรนาฏ  พันธุ์คงดี
2. เด็กหญิงณัฏฐา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงนุศรินทร์  ยันสาด