สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูศรี
 
1. นายสมบัติ  บัวสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวิภาดา  พึ่งสุข
 
1. นายสมบัติ  บัวสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวสุนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นายชาญชัย  วงศ์เวโรจน์