สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายน้ำเพชร  บุญวาส
2. เด็กชายสัญชัย  หลำดี
 
1. นายสรวิชญ์  สินสวาท
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำภา  เสียงสังข์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชมพู่
2. เด็กหญิงชุติมา  นาคสังข์
3. เด็กหญิงฐนิวรรณ  บุริมสิทธินันท์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเดช
5. เด็กหญิงวีรนันท์  ทรัพย์สิน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
7. เด็กหญิงสุวิดา  จันนุ่ม
8. เด็กหญิงหิรัณยา  ศรีเมือง
 
1. นายชวลิต  แสงอรุณ
2. นายลมัย  พึ่งพวก
3. นางสาวลำเจียก  สังข์ประเสริฐ