สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายนายเอกรัฐ  ทนช่างยา
 
1. นายโสภณ  สังข์มุ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
2. เด็กชายระพี  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวบุญยงค์  พุ่มพุก
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  อินรักษา
2. เด็กหญิงจิตสุภา  คำแหง
3. เด็กหญิงนัฐชา  วัจฉละจารุ
 
1. นางกัลย์ณิสา  สุทธิเจริญรัชต์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อ่อนคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอื่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนิภาพร  เอี้ยงปาน