สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงญาณิศา   ดอกชะบา
2. เด็กหญิงพัชราภา   เสริฐพรรนึก
 
1. นางบรรจง  มณฑา
2. นางรัชนี  มากทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 51.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณฐพงศ์   พัฒนชัยวิทย์
 
1. นางเบญจวรรณ  รตโนภาส
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรณัฐ   ปัญญามัง
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรรัตน์