สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิธร  คำแผง
 
1. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ปานแม้น
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ลอย
 
1. นางวัชรี  จันกลิ่น
2. นายศุภณัฎฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนุชิต   จันทร์ลอย
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงเพื่อนสุข
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ลอย
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วุ่นคง
 
1. นางสาวณัฐยา  ไกรครุธ