สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ   คงแจ๋ว
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิตา   หงส์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนกร   เพรี
3. เด็กชายสุภาภรณ์   บัวทอง
 
1. นางสาวเครือแก้ว ผิวขาว  ผิวขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันชนก   มีสาย
2. เด็กชายนฤมล   พุทธปรีดา
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ   ใจแสน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ชุ่มชื่น
5. เด็กหญิงศรันย์พร   สิงห์เถื่อน
 
1. นายวณิชย์   สุภาราญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เณรน้อย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวรัญา   เณรน้อย
4. เด็กหญิงวิภาพร   พรายพันธ์
5. เด็กหญิงศศธร   ทองไทย
 
1. นายวณิชย์   สุภาราญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายวัชรากร   ช้างสาร
 
1. นายวณิชย์   สุภาราญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   น้อยห่วง
2. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นายวิศรุต   มุมานะวงศ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงมินตรา  บุญงาม
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงศ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมษา  ปิ่นทอง
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงศ์
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภณ   สุริยะ
2. เด็กชายชัยธวัช   ด้วงช้าง
3. เด็กชายปริญญา   บัวทอง
 
1. นายวิศรุต   มุมานะวงศ์
 
10 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาพร   พรายพันธ์
 
1. นายสมบุญ  กลับดี
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติกร   ทองกรด
 
1. นายเฉลา   อยู่ไทย
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เทพโสดา
 
1. นายเฉลา   อยู่ไทย
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติกร    ทองกรด
 
1. นายไพโรจน์   ก้อนทอง
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เทพโสดา
 
1. นายไพโรจน์   ก้อนทอง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายจิรเมธ   รอดนวน
2. เด็กชายจเร  อินหอม
3. เด็กชายธาราธร  เหล่าสมบัติ
 
1. นางฉวีวรรณ  คงแจ๋ว
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร   ศักดี
2. เด็กชายรัฐนันท์   กลับหอม
3. เด็กหญิงอารียา   เครือญาติ
 
1. นายไสว  พลเจียก
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เทพโสดา
2. เด็กหญิงบุญตา   บัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    บัวทอง
 
1. นายไสว  พลเจียก
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เณรน้อย
 
1. นางสุรินทร์   โพธิ์สำราญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงริ้วทอง  ยอดดำเนิน
 
1. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   โพธิ์ศรี
 
1. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายตะวัน   เลียบทวี
2. เด็กชายปณิธาน   พวงแย้ม
3. เด็กชายปณิภาณ    พวงแย้ม
 
1. นางมาลี  ทิพย์สิงห์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เณรน้อย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุรินทร์   โพธิ์สำราญ