สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนานันท์  ทองดอนเปียง
2. เด็กชายวิสุทธิ์  น้ำจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วารีนิล
 
1. นายวีระยุทธ  นาคสุขใส
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ทองดอนเปียง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วารีนิล
 
1. นางสาววีระนา  ทานะรงค์
2. นายอาจ  ฤทธิ์เดช
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิสุทธิ์  น้ำจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วารีนิล
3. เด็กชายเนวิน  จงชาญสิทโธ
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรศรี
2. เด็กหญิงพูนศรี  เกาะม่วง
 
1. นางอำนวยพร  เลี้ยงหล่ำ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายทศพล  เผ่าพงษ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาวโพธิ์ทอง
3. เด็กชายศุภโชค  หมวกทอง
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนากร  ผาสุก
2. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิชิต
3. เด็กชายเพิ่มพูน  แก้วศรีงาม
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชาคริต  แก้วกำเนิด
2. นางสาวปัทมาพร  จิตต์กังวล
3. นายวศิน  เฉลิมสถาน
 
1. นางบัวลอย  ตระกูลอาชาไนย
2. นางอำนวยพร  เลี้ยงหล่ำ