สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาวิสูตร์
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงหัทญาร์  สุขโต
 
1. นางเครือวัลย์  คำสี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฝูงที
 
1. นางรุจิรานี  เรืองฤกษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 -    
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายยศกร  นาใจศุภพล
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นางเครือวัลย์  คำสี
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหม
2. เด็กชายธีรโชติ  ปานหลุมเข้า
 
1. นางประทิน  ธรรมถาวร
2. นางเครือวัลย์  คำสี
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทิน  ธรรมถาวร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสรวิชญ์  ฤคณีย์
 
1. นางรุจิรานี  เรืองฤกษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทิน  ธรรมถาวร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาวิสูตร์
2. เด็กชายภาสกร  สุขโต
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
2. นางเครือวัลย์  คำสี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรโชติ  ปานหลุมเข้า
2. เด็กหญิงหัทญาร์  สุขโต
 
1. นางรุจิรานี  เรืองฤกษ์
2. นางเครือวัลย์  คำสี
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 -    
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 -    
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงมลธิฬา  จินรัตน์
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 -    
17 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุลทัต  ทิมบุตร
2. เด็กชายวัฒนา  ชาดี
3. เด็กชายศิรศักดิ์  เพ็ชรชนะ
 
1. นายคมสัน  แม้นญาติ
2. นางรุจิรานี  เรืองฤกษ์
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหม
2. เด็กชายพงศธร  ทองขวัญ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนปาน
 
1. นายคมสัน  แม้นญาติ
2. นางประทิน  ธรรมถาวร
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นายคมสัน  แม้นญาติ