สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจเอี่ยม
 
1. นางณิชชรีย์  พงศรีศิริ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขาแก้ว
 
1. นายเสน่ห์  สังข์งาม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชชนิภา  หอมวงษ์พานิช
 
1. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงลาภินี  โพธิ์รอด
 
1. นางพรศรี  ปาติมานนท์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางณิชชรีย์  พงศรีศิริ
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายดนุวัส  มิ่งสกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางณิชชรีย์  พงศ์ศรีศิริ
2. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤตยา  ยินดี
 
1. นายวันชัย  รัตนปัญญาโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทุเรียน
 
1. นายสมศักดิ์  เมฆพัฒนาภิญโญ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุนิสา  มาตรมิตร
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  จันชื่น
2. เด็กหญิงญาณิศา  เดชบำรุง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยรัตน์เมธี
 
1. นายรัฐธี  บุญปลูก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ทุนเทพย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงนวรัตน์  วิรัชวงษ์
5. เด็กหญิงมณทิรา  อินทร์มณี
 
1. นางรุ่งนภา  นิติสิริ
2. นายเสน่ห์  สังข์งาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองทอง
 
1. นายเสน่ห์  สังข์งาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  นกไทย
 
1. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายคณินทร์  สุวรรณสถิตย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปิยะปัญญาพงพงษ์
 
1. นางนิชาภา  ศรีนาราง
2. นางพิชฐ์ชญาณ์  ธัญเลิศวรรักษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 19 1. เด็กชายพรวศิน  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงไอศวรรค์  เมืองชุมพล
 
1. นางนิชาภา  ศรีนาราง
2. นางพิฐชญาณ์  ธัญเลิศวรรักษ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สินทวีเรืองกุล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองน้อย
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจมั่น
4. เด็กหญิงนภัสสร  เกิดประเสริฐ
5. เด็กหญิงพรธิชา  พลสงคราม
6. เด็กหญิงพัชราภา  รวงผึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำใจ
8. เด็กหญิงภาพิมล  บุญเงิน
9. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
10. เด็กหญิงวนิชา  ต่านแตง
11. เด็กหญิงศิริพร  ใหม่เอี่ยม
12. เด็กหญิงสุธัญญา  ลำเพ็ง
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัณฑิโต
14. เด็กหญิงอาทิตยา  น้อยพินิจ
15. เด็กหญิงอิสรา  จารุโรจน์เนาวรัตน์
 
1. นายธงชัย  ทรัพย์มีชัย
2. นางสาวศิริวรรณ  บุยนิ่ม
3. นายสมศักดิ์  เมฆพัมนาภิโญ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคาหลวง
2. เด็กหญิงภัทริยา  สท้านไผท
3. เด็กหญิงโยษิตา  โตบัว
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงมัณฑนา  วนัสบดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนันญา  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงณิชาภัทร์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  เรืองทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิเชาวรินทร์
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนันทภัค  สิงห์กลม
2. เด็กหญิงภัทรา  บัวชื่น
3. เด็กหญิงวิชาดี  สุขมูล
 
1. นายมณฑล  นิติสิริ
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงแก้ว
 
1. นายมณฑล  นิติสิริ
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคสังข์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ม่วงทอง
 
1. นายมณฑล  นิติสิริ
 
23 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทุเรียน
 
1. นายเชวง  คูสุวรรณ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  ประเสริฐ์สวัสดิ์
 
1. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  ประเสริฐ์สวัสดิ์
 
1. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  ประเสริฐ์สวัสดิ์
 
1. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
27 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพร  โบสถ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคาหลวง
3. เด็กชายนาวิน  บุญชื่น
4. เด็กชายภาคภูมิ  ดวงแก้ว
5. เด็กชายวิชาดี  สุขมูล
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงรัศมี
7. เด็กหญิงศิริพร  แจ้งเนตร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ชะฎา
 
1. นางจันตรา  ธรรมแพทย์
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญนิ่ม
 
28 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  แสงบำรุง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขาแก้ว
3. เด็กหญิงพิชามญช์  กาญจนวิกัติ
4. เด็กหญิงอภิญญา  พานทอง
5. เด็กหญิงอังกุรนันท์  จันทร์ยิ้ม
6. เด็กหญิงไอยรินทร์  เอี่ยมวิไลย์
 
1. นางจันตรา  ธรรมแพทย์
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญนิ่ม
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  พูน้อง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  กำจาย
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศิริวัฒนโดม
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญนิ่ม
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  แก้วแต้ม
2. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
3. เด็กหญิงสุธีรา  สุริวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  ประทุมมาลี
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ   รินรัมย์
2. เด็กชายชวดล  เหมหงษ์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศิริวัฒนโดม
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญนิ่ม
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภูฆัง
2. เด็กหญิงวาสนา  ขำกล่ำ
3. เด็กหญิงสุนิศา  มาตรมิตร
 
1. นางพิฐชญาณ์  วรเลิศธัญรักษ์
2. นางสังวาลย์  เมธีศิริวัฒน์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  โอรักษ์
2. เด็กหญิงเสาวภาค  ท้วมลำยอง
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศิริวัฒนโดม
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญนิ่ม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ผาใต้
2. เด็กหญิงวันชรี  เพชรวงษ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  นาคสังข์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  อิ่มแสงจันทร์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญสิตา  สมพงษ์
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ศรีโมรา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขำกล่ำ
 
1. นางญาณิศา  สุ่มงาม
2. นางภิญญาพัชญ์  อิ่มแสงจันทร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  วงษ์ทองดี
 
1. นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาญชาดา  คำชู
 
1. นางรำพึง  ทรัพย์มีชัย
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญมนต์  บุญยะคงรัตน์
 
1. นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภูฆัง
 
1. นางรำพึง  ทรัพย์มีชัย
 
40 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทอน
 
1. นางรำพึง  ทรัพย์มีชัย
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิตชนุภัทร  หอมวงษ์พานิช
2. เด็กชายธงชัย  นาคสังข์
3. เด็กชายธวัชชัย  เปี่ยมท่า
4. เด็กชายธีรนนท์  เจตนเสน
5. เด็กชายปองเทพ  อยู่โต
6. เด็กชายเอกมล  ช่วยสืบวงษ์สา
 
1. นางพัชรินทร์  ประทุมมาลี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปณิกกา  สืไสย
3. เด็กหญิงปิยดา  ลาศา
 
1. นางณิชชรีย์  พงศรีศิริ
2. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมา  โอรักษ์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสงเรือง
 
1. นายธรรมนูญ  น้ำจันทร์
2. นางรำพึง  ทรัพย์มีชัย
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชอุดมสุทธิ์
 
1. นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์
 
45 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม
 
1. นางสมถวิล  โพธิ์ดี
 
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กชายชัชพงษ์  ภูไทย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พุดกลัด
3. เด็กหญิงปิยะพร  คะวันติกุล
 
1. นางกาญจนา  น้ำจันทร์
2. นางมนัสนันท์  พันธ์พานิช
 
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แหลมเพชร์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แตงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดผล
 
1. นางชุติพันธ์  ภู่เณร
2. นางพิมพ์กณิศ  เจียละม่อม