สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทรโชติ
 
1. นางอำไพ  รัตนวราหะ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงประภาพันธ์  เฮี๊ยะหลง
 
1. นายวสันต์  หาญปราบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กชายภวัต  ไพมุ้ย
2. เด็กหญิงเกตุมณี  บดีธนาวิทย์
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
2. นางอำไพ  รัตนวราหะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์เหลือ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
2. นางอำไพ  รัตนวราหะ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  รักษ์บุญ
 
1. นางสุภา  เกิดศรี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟาลิณี  เล็กอึ่ง
 
1. นางสุภา  เกิดศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงนิรวรรณ  เล็กอื่ง
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  พรรัมย์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเพชรมงคล  มณีรัตน์
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  พรรัมย์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.4 เงิน 26 1. เด็กชายชญานิน  ฟักนุช
 
1. นางประเสริฐ  กองคูณ