สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุลการี
2. เด็กชายมณเฑียร  ชัยโชติ
 
1. นายวิเชียร  ปั้นจันทร์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุลการี
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทองทุ้ย
 
1. นางปราณี  ไม้ลำดวน
2. นางสาวอรอนงค์  ภูยาธร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐฐา  สุขชื่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  เทศทนง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
5. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มวงษ์
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญวาศ
 
1. นางปราณี  ไม้ลำดวน