สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 23 1. เด็กหญิงบุษบา  สุขมาก
 
1. นายราชัย  เจริญมายุ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัชชา  ดีเรือง
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทิมห้อย
 
1. นายราชัย  เจริญมายุ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 57.05 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นายประสิทธิ์  จาตุรนต์พงศา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพงศกร  กัลณา
 
1. นายประสิทธิื  จาตุรนต์พงศา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 26 1. เด็กหญิงบุษบา  สุขมาก
 
1. นายราชัย  เจริญมายุ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภคนันท์  เพชรทอง
 
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายฐิติเกษม  กันจนะ
2. เด็กชายอิศวะเทพ  โถสุวรรณ์
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิภาพร  บดีธนาวิทย์
2. เด็กชายธณัชชัย  กลัดชื่น
 
1. นายราชัย  เจริญมายุ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงฟารีดา  เกิดเปลี่ยน
2. เด็กหญิงสุจิรา  ไกรรสธำรง
 
1. นายราชัย  เจริญมายุ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ้งเนียม
2. เด็กหญิงพาธิดา  เกิดเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสุธิรา  ไกรสรธำรง
 
1. นางจรัญญา  เนตร์มะลิ