สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กชายสุรสีห์  สุขเกษม
 
1. นางเมตตา  เลิศฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แตงอ่อน
 
1. นางปราณี  มลัยทิพย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนิกา  คล้ายหลิม
2. เด็กหญิงนริศรา  จิตรจวง
3. เด็กหญิงวิชุดา  จำปาศรี
 
1. นางพิมพ์จุฑา  ทับทิมเจริญรัชต์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายภูริศ  นันทวัฒน์
 
1. นางเมตตา  เลิศฤทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  มากล้น
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พานเที่ยง
2. เด็กหญิงรสิกา  ผลมี
3. เด็กหญิงศศิภา  พานเที่ยง
 
1. นางวสุภัทร  จีรพรโสภณไชย
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายดุษฎี   พามี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เหมือนแตง
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
2. นางสาวอารีรัตน์  คงเยือกเย็น