สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันตี
 
1. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายสัญญา  ธงไธสง
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  พรหมมา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายวรวิช  จี่มุกข์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  สุนทรสิน
 
1. นายยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์
2. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ไทยยิ้ม
 
1. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว