สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงลำดวน  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงสุริวิภา  เชื้อเจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล
2. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ด้วงไทย
2. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นายประพันธ์  ตันติเสรีรัตน์
2. นางอำนวยพร  ตันติเสรีรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวประทุม  ภิยะรัตน์