สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงธิตยา  จันสว่าง
 
1. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกทิม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวทรัพย์
3. เด็กหญิงอวิกา  แซ่เตียว
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
2. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80.58 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  น่วมเณร
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกทิม
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เอี่ยมพุ่ม
2. เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งกลิ่น
3. เด็กชายวิทยา  พานุรักษ์
 
1. นางสิริพรรณ  รุณมณีรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรินทร์  ผึ่งวัด
2. เด็กชายวิชชากร  คำสี
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายกุลทัต  มุสิกสุต
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เนียมเมือง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีขอดแก้ว
4. เด็กหญิงพรพิมล  แจ่มแจ้ง
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปัสตัน
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
2. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายประภัทร์  พยาวัง
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขขำ
2. เด็กชายชินวัตร  เทศทนง
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีเลิศ
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
2. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งกลิ่น
2. เด็กชายวรินทร์  ผึ่งวัด
3. เด็กชายวิชชากร  คำสี
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
2. นางสิริพรรณ  รุณมณีรัตน์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายพิตตินัน  แสงเสริม
 
1. นางละออจิต  สุขเชย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร  อ่อนสำลี
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีทองอินทร์
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
2. นางสิริพรรณ  รุณมณีรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงจริยา  ครุธาโรจน์
2. เด็กชายปภัทร์  พญาวัง
3. เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งกลิ่น
 
1. นางนุกุล  ม่วงเงิน
2. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กชายณัฐดนัย  แตงศรี
2. เด็กชายนันทพงค์  แสงประชุม
3. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีเลิศ
 
1. นางนุกูล  ม่วงเงิน
2. นางละออจิต  สุขเชย