สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายศิวะวงษ  สืบชนะกิจกุล
 
1. นางภักดี  โพธิ์เหมือน
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนจ่าย
2. เด็กชายนันทวัตร์  ทองคำ
 
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงภวิดา  อ่อนจ้าย
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงอินทิรา  เจนสาริกิจ
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  คีรีวรรณ
2. เด็กหญิงวนัชนันท์  ศิริทรัพย์
 
1. นางภักดี  โพธิ์เหมือน
2. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โมพันธ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินอ่วม
 
1. นางสมหมาย  กฤษณัมพก
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวีณา  สวนจุ้ย
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณคำ
3. เด็กชายวีรพงษ์  นิลกำแหง
 
1. นางภักดี  คลังเทพ
2. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศิริทรัพย์
 
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  สวนจุ้ย
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์ยา
 
1. นางจงกล  โพธิรัง
2. นายอมร  เครืออนันต์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายพศวัต  อินทร์อิ่ม
2. เด็กชายฤทธิพร  น่วมเจียม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูมั่น
 
1. นางสาวสมหมาย  กฤษณัมพก
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 32 1. เด็กหญิงชนาภา  ทูลศิริ
2. เด็กหญิงนภัสสร  นาคาแก้ว
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองคำ
 
1. นางสมหมาย  กฤษณัมพก