สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนฤดี  ทิวา
 
1. นางอุษา  สิ่งห์วิจารณ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  มาโต
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวรกานต์  เจตนเสน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กชายวัสพล  บัวแก้ว
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปานจนา  วีระพงษ์
 
1. นางมะลิ  บางจั่น
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระยาตาก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาวิสูตร์
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงกุลกานต์  สุภสร
 
1. นางโสภา  อยู่โต
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มากทิพย์
 
1. นางนริศรา  คล้ายจันทร์
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสรนันท์  เอี่ยมเจียม
 
1. นางมยุรี  ตรีวงศ์
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงอลีนา   โชรเวก
 
1. นางสาวธนพร  ปุณณวิสุทธิ์
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 1. เด็กชายสุวิภา   ดีเรือง
 
1. นางสาววัฒนา   กลางมณี
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนภาพรรณ์  มากมี
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดท่า 1. เด็กหญิงอรลักษณ์  แก้วสุข
 
1. นางสาวเพชรลดา   วิมลพัฒนกุล
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เขียนแป๊ะ
 
1. นางวันเพ็ญ  นงบาง
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แดงไผ่
 
1. นางจงดี  อินทร์เอี่ยม
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงนาฏตยา   ชูชัย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีดำ
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายชญานิตพล  เคนทอง
 
1. นางกอบทิพย์  สิงห์ดำรงค์
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงกนกอร  ช่อวงษ์
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  เณรแขก
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงอัมพวา  ครุธแก้ว
 
1. นางสัมฤทธิ์  ก๊กศรี
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) 1. เด็กชายศิวะวงษ  สืบชนะกิจกุล
 
1. นางภักดี  โพธิ์เหมือน
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ภูษิต
 
1. นายพัฒน์วิรุฬห์  เมฆกระจาย
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงนันท์นภัทร  เกตุสาคร
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 1. เด็กชายธีรวัตร  วิทยารมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  นฤภัย
 
25 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงปัทมพร  แตงนนท์
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
26 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
27 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนพานิช
 
1. นางนงนุช  เฟื่องรอด
 
28 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขนอม
 
1. นายสุชล  โกส้ม
 
29 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงนุจรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
30 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  จั่นหนู
 
1. นางสาวประพา  ขำเอี่ยม
 
31 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายพรนิมิตร  กังวาล
 
1. นางสาวภคปัต  วิทยกิจสกุล
 
32 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุกใส
 
33 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ไชยมนตรี
2. เด็กหญิงชุติมา   กรัดกระยาง
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
34 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  เวชศักดิ์ชัย
 
1. นางภาวี  กุหลาบมงคล
 
35 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดอนแตง 1. เด็กชายณัฐพล  เปรมเสถียร
2. เด็กชายพงศกร  จิตรหาญ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
36 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
2. เด็กชายประวิตร  สีทา
 
1. นายจักรพงษ์  กระแสร์สินธุ์
2. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
37 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
2. เด็กหญิงแพรวา  สุขเกษม
 
1. นางงามพิศ  เพชรวงษ์ดี
 
38 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทับทรวง
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  คำดี
 
1. นางบุษกร  เจนเจตวิทย์
2. นางลำยวง  เกตุดี
 
39 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโป่งแค    
40 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงช่อชมพู   ขำแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล   เม่นทองคำ
 
1. นางสุณิสา   เจติยะกุล
 
41 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก้วจันทร์ดา
2. เด็กหญิงสุธินี  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวสำรวย  กำจาย
 
42 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงมุกระวี  วสุวิทย์
2. เด็กชายหฤษฎ์  บัวชื่น
 
1. นายสมศักดิ์  ระเวกโสม
2. นางโสภา  อยู่โต
 
43 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชยพล  หนูประเสริฐ
2. เด็กชายวีรโชต  ปิ่นบัว
 
1. นางสาวชลดา   สุทธิวรกานต์
2. นางธงไทย  บัวนิน
 
44 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจรรยา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนาตาชา  แย้มแจ่ม
 
1. นางจุลีณา  วงศ์เหลือง
2. นางสาวทัษภร  แสงมณี
 
45 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนพิบูลย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์บุญ
 
1. นางอุทัยวรรณ   ธาระเขตร์
 
46 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร  บุญไกร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ทับรอด
 
1. นางจิรารัตน์  ชูเพ็ง
 
47 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงญาณิศา   ดอกชะบา
2. เด็กหญิงพัชราภา   เสริฐพรรนึก
 
1. นางบรรจง  มณฑา
2. นางรัชนี  มากทรัพย์
 
48 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนุชศิลา  พึ่งรูป
2. เด็กชายพงษ์วิท  กิฬา
 
1. นางทรัพย์สินี  โพธิ์เพ็ชร
2. นางเกษร  ศรีจันทร์
 
49 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนาควัฒน์   พูลวงศ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วยวง
 
1. นางมณี  เกิดปาน
 
50 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงเนื้อทอง  บุตรเนียม
 
1. นางสาวภคปัต  วิทยกิจสกุล
2. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
51 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระยาตาก 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหม
2. เด็กชายธีรโชติ  ปานหลุมเข้า
 
1. นางประทิน  ธรรมถาวร
2. นางเครือวัลย์  คำสี
 
52 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรจินดา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จิตรอารี
 
1. นางอมรา  กองแพ
2. นางสาวอักษิกา  แก้วสุวรรณ์
 
53 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองลอย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  มีควร
 
1. นางหนึ่งนรินทร์  เชื้อวงศ์
 
54 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงญาณิกา  มาสม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นิลพลับ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
55 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงลำดวน  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงสุริวิภา  เชื้อเจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล
2. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
 
56 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงจุติพร  นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงณุธิชา  นาคชุ่ม
 
1. นางสุจิตรา  เพ็งน้อย
2. นายเจริญ  เพ็งน้อย
 
57 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กัลณา
2. เด็กชายภัคธร  ช้างขำ
 
1. นายธรรมนูญ  มีสมสืบ
2. นางสาวรัตติยา  ชุ่มจุ้ย
 
58 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงชาริยา  ชินสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
59 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านดอนแตง 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
60 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  เก่งเขตรวิทย์
 
61 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1. เด็กหญิงธิตยา  จันสว่าง
 
1. นางสายัณ  ฉิมกรด
 
62 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงอารียา  โตดี
 
1. นางสาวสวาท  แสงเขียว
 
63 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธรรมรัฐ  ศรีทอง
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
64 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายกมลเทพ  เอี่ยมลออ
 
1. นางชฎาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
65 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงธิชานันท์  โพธิ์กะทง
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
 
66 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายรวิชญ์  ไทรทอง
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเอี่ยม
 
67 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงญานิกา  มาสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
 
68 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
 
69 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงอรเตชิษฐ์  โอรักษ์
 
1. นายสมยศ  จำปาไทย
 
70 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 57.05 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหาดอาษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิ๋วแหยม
 
1. นายประสิทธิ์  จาตุรนต์พงศา
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 51.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายณฐพงศ์   พัฒนชัยวิทย์
 
1. นางเบญจวรรณ  รตโนภาส
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายภราดร  พันธุ์ดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
73 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดอนแตง 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
74 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 1. เด็กชายอดิศร  คุ้มกอง
 
1. นางลัดดา  อินนา
 
75 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นะแส
 
1. นางกฤษณา  ชูประยูร
 
76 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายอำมรินทร์  แก้วขำ
 
1. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงพีรดา  หินแก้ว
 
1. นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง
 
78 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
 
1. นายพยัพ  นาคช่วย
 
79 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 1. เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่อน
 
1. นายปรเมษธ์  มีเอี่ยม
 
80 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต
 
1. นางจรรยา  รัตนาภรณ์
 
81 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายธนากร   ธนาการ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
82 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 27.64 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กชายชัชนนท์  บุญปก
 
1. นายประทีป  เกตุนวม
 
83 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21.76 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กหญิงพรจันทร์   ทดแทน
 
1. นางสาวปัทมา  เต่าให้
 
84 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21.76 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กชายวัฒนะ  คำแผง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม
 
85 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21.76 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  พันพรม
 
1. นายสมศักดิ์  เขียวกำจัด
 
86 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 1. เด็กชายตรีภูมิ  ภูษิต
 
1. นางกฤษณา  สาพิพัตร
 
87 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  โหมดพลาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  กันทะนงค์
 
88 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายเฉลิมวงค์  บูชา
 
1. นางลำเพย  ทับพุ่ม
 
89 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายภราดร  ห่วงไธสงค์
 
1. นายวิรัช  มารยาท
 
90 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กชายธนาคม  คงคารักษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อินทร์พิทักษ์
 
91 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  พระเมืองคง
 
1. นางพิจิตรา  อินทสิทธิ์
 
92 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
 
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมรอด
 
93 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ทวีธนาพัฒน์
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า
 
94 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โมราลาย
 
1. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
 
95 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรภัทร  เขียวอ่อน
 
1. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
96 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับจ่าง
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
97 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 1. เด็กชายวัชชิระ  ภูฆัง
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
98 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กชายปฐวี  ช้างอยู่
 
1. นางกาญจนา  เรือนณรงค์
 
99 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหนองตาตน 1. เด็กหญิงปนิดา  เขียวรอด
 
1. นางชลิตา  ปัญจกนกกุล
 
100 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายโฆษิต  ขวัญมงคล
 
1. นางนิรัชรา  ช่อผกา
 
101 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรเดช  กวางแก้ว
 
1. นางนันทา  หอมกลิ่น
 
102 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  หนูขาว
 
1. นางถกลวรรณ  กลิ่นหวล
 
103 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายชานันท์  สมคำ
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
 
104 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  คำฝอย
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ช้างหัวหน้า
 
105 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายพีรพงษ์  ระโหฐาน
 
1. นางสาวทวีวรรณ  จันทรประธาน
 
106 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุทา
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
107 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายศิรวิทย์  ม่วงศักดิ์
 
1. นายสำรวม  แสงทับ
 
108 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายณัฐพล   สุขอิ่ม
 
1. นางสาวปัทมา   เต่าให้
 
109 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพีรณัฐ   ปัญญามัง
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรรัตน์
 
110 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  อ่ำสุพรรณ
 
1. นายศรเพ็ชร  ศรศรี
 
111 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1. เด็กชายพงศกร  กัลณา
 
1. นายประสิทธิื  จาตุรนต์พงศา
 
112 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  จั่นหนู
 
1. นายเจตจันทร์  ช้างคง
 
113 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นายสมพร  ม่วงพันธ์
 
114 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 1. เด็กชายศุภกร  แสนวิเศษ
 
1. นายบุญเนือง  อินนา
 
115 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1. เด็กหญิงกฤติมา  โพธิกมล
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
116 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงกนกอร  กุลทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กุลอ่อน
 
117 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ไทยบัณฑิตย์
 
1. นายสมศักดิ์  เขียวกำจัด
 
118 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิตา  เมฆพัตน์
 
1. นางสาวนาฏตยา  ผิวเผือก
 
119 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาทำนุก
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูฆัง
 
120 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไพรคำวงศ์
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
121 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  อ่วมคำ
 
 
122 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายทัศน์พล  จากโพช
 
1. นางปิยรัตน์  จิตเปี่ยมวิริยะ
 
123 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ไทยเขียว
 
124 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  แจ้งเนตร
 
1. นายพยัพ  นาคช่วย
 
125 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สวนบ่อเเร่
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
126 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรทัย  เรือนเพ็ชร
 
1. นายธีรพงศ์  คำแสง
 
127 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  แสนสิงห์
 
1. นางสิรีลักษณ์  ตาดโท้
 
128 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายนพเก้า  ดิษฐเถร
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
129 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายนนทวัช  พรรญราช
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
130 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
 
1. นายมานะ  ชื่้นอยู่
 
131 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เกตุถิน
 
1. นายณรงค์  คุ้มไพฑูรย์
 
132 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงชนรดี  เดชคุ้ม
 
1. นางสาวปัทมา  คล้ายชู
 
133 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงวิทูร  กันทัด
 
1. นายวัฒนา  นุ่มฟัก
 
134 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดำเนิน
 
1. นางจำนงค์  คลังสิน
 
135 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดพระแก้ว 1. เด็กชายวรากร  คำมีมูล
 
1. นายสมนึก  จันนุ่ม
 
136 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดคลองเกษม 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณาวัจนา
 
1. นายณรงค์  จุ้ยขาว
 
137 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดหนองตาตน 1. เด็กชายชิติพัทธิ์  ปัญจกนกกุล
 
1. นายสมพงษ์  มีมุข
 
138 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนง่าย
 
1. นายวิรัช  มารยาท
 
139 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  มาตรมิตร
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
140 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวัสสวดี  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
 
141 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพ็ชรสุข
 
1. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ
 
142 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กติกา
 
1. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
 
143 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. นายนฤบดินทร์  ขาวเงิน
 
1. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
144 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กว้างนอก
 
1. นางสาวธารินี  อยู่ปรางค์
 
145 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวสำเริง  อนุศาสนนันท์
 
146 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายจักรี  จากขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  เพชรชนะ
 
147 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงณัชชา  ขาวเหรียญ
 
1. นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด
 
148 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวัฒน์
 
1. นางพัชมณ  ฟักนิกร
 
149 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสิราวรรณ์  อุดมศิลป์
 
1. นายสำนวน  เจตนะจิตร
 
150 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายพศวัศ  สุขชื่น
 
1. นางแสงระวี  เทียนชัย
 
151 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงกล่าวขวัญ  พานทอง
 
1. นางสาวทวีวรรณ  จันทรประธาน
 
152 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมมะลิ
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
153 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเจ็ก
 
1. นางปราณี  มลัยทิพย์
 
154 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายกฤษณะ  เศษขุนทศ
 
1. นางสุจิตรา  เพ็งน้อย
 
155 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงรัตติยา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
156 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. นายณัฐวร  จอนพงษ์
 
1. นายวิมล  แช่มอุบล
 
157 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กชายเฉลิมพล  เร่งการไถ
 
1. นางสาววันดี  อยู่รักษ์
 
158 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมัครเขตการณ์
 
1. นางสาวนงนุช  เชื้อเนียม
 
159 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์  กันอ่ำ
 
160 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. นายฐิติโชติ  กลิ่นรส
 
1. นายโสภณ  สังข์มุ
 
161 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กชายคุณากร  ช้างอยู่
 
1. นายสามารถ  บุญชื่น
 
162 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์โต
 
1. นายเจษฏา  คงเจริญ
 
163 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ใจเย็น
 
1. นายสมควร  จิตรดา
 
164 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญส่ง
 
1. นายอดิศร  ภานุพงษ์
 
165 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  จันทนา
2. เด็กชายนวันธร  คำรินทร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  จันทนา
2. นายสันทัด  ปล่องทอง
 
166 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.71 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1. เด็กชายชัยยุทธ  ใจแสน
2. เด็กชายวัฒนะ  กิ่งเนียม
 
1. นายนิศักดิ์  บางเพลิง
2. นายวุฒิชัย  ใจแสน
 
167 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.65 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ครุฑแกะ
2. เด็กชายศิริชัย  สามเรืองศรี
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
168 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายกควัฒน์  อินทร์เสวก
2. เด็กชายกัมปนาท  ตั๋นน้อย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   หมู่พยัคฆ์
 
169 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายกลม  จบศรี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  มลัยพันธุ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลอยเพชร
2. นายวีรกร  สงวนเนตร์
 
170 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.84 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดธรรมามูล 1. เด็กชายธันวา  สอนเถื่อน
2. เด็กชายเจษฎา  เจริญสุข
 
1. นายสุเมธ  อิสระพงษ์พันธุ์
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ด้วงไทย
2. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นายประพันธ์  ตันติเสรีรัตน์
2. นางอำนวยพร  ตันติเสรีรัตน์
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงกิตติมา  เรืองมาลัย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  แดนบุญจันทร์
 
1. นางสาวจิตรา  พ่วงพุ่ม
2. นางพยงค์  อินสุภาทร
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายจิตวัต  อุ่มเกตุ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ท้ายเงิน
 
1. นายพรไทย  เหลืองวรานันท์
2. นายสมชาย  ยิ้มน้อย
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายทักษพร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงเพชรศกานต์  พูนสาริกิจ
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมีนิ่ม
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วผึ่ง
 
1. นายสกลศักดิ์  โพธิ์เพ็ชร์
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายปรัชญา  คำเอื้อม
2. เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กัณหา
2. เด็กหญิงพรรณภา  บุญหล้า
 
1. นางเกษร  ศรีจันทร์
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมัณฑนา  วนัสบดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางเปรมฤดี  เลียบสื่อตระกูล
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1. เด็กชายทักษิณ  พุกมาก
2. เด็กชายเอกพล  มีนิล
 
1. นายสุทธิชัย  เรืองไพศาล
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนีรกานต์  สงล่า
2. เด็กหญิงสุนีย์  หมวกทอง
 
1. นางพจมาน  สิมลี
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทาเอื้อ
2. เด็กชายศุภกร  บัวชื่น
 
1. นายพล  ป้อมแสง
2. นายอาคม  ล่ำสัน
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พุ่มพงษ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หาญชัย
 
1. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
2. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทาเอื้อ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  คำมัน
 
1. นายธรกร  สุมาลี
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายฐิติพร  ขำปาน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทับบุรี
 
1. นางประนอม  ช่างบรรจง
2. นางสำรวย  อนุสิฏฐกุล
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กชายณัฐศิริพงษ์  ครคง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาววันทนา  มหาสุภาพ
2. นางสาวสุทธินี  ครคง
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเดช
2. เด็กหญิงโสภิตา   สิทธิชาคำ
 
1. นางทัศนีย์    เอี่ยมทา
2. นางอารีวรรณ์  เรืองศรี
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงปาณฑรา   ชื่นใจ
2. เด็กหญิงศิรศักดิ์    สิทธิ์กุลพงศ์
 
1. นายแดนดี   พันธุศิลป์
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพ็ชร์
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. นางสาวชมัยพร  บินลำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินโพธิ์
 
1. นางงามตา  อินทร์พิทักษ์
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 1. เด็กหญิงสิริยากร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่เล้า
 
1. นายศิริ  อินทร์แสง
2. นายสมนึก  เกตุศิริ
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายปิ่น  ทวีสิงห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฉิมโคกกรวด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่คง
 
1. นายชัยมงคล  เกิดแก้ว
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติภัทร  โอฬารฤทธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ร้อยสี
 
1. นายดาวเรือง  เกตุน้อย
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงมยุรีย์  ยิ่งสุข
2. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมเพียร
 
1. นายดนัย  เขียวอ้น
2. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สงขำ
2. เด็กหญิงสุมิตตา  กาญวรนสันติ
 
1. นางวาจา  ตาคะ
2. นางสิรีรัศมิ์  ตลอดไธสงดาภา
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวิบุญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงคำ
 
1. นายไชยวัฒน์  กันทะทำ
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายนันทพงษ์  อึ่งขวัญ
2. เด็กชายรพี  โย่งโต
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภาวิณี  บำรุงพาณิชย์
2. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
2. นางศิรีธร  จันระแสง
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวรดา  เรียงผา
2. เด็กชายวรินทร์  เซ่งเซียน
 
1. นายประสงค์  แรงมาก
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ยิ้มจันทร์
2. เด็กชายเอกภาพ  มีสะอาด
 
1. นางวัชรียา  บุญดี
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงทินมณี  ชูแก้ว
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเพ็ชร์
 
1. นายธีระ  บุญเกิด
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราภา  ขำคำ
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วยวง
 
1. นายวิชัย  พูลวงศ์
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดหัวหว้า 1. เด็กชายวรินทร์กร  ชานันโท
2. เด็กชายวัชรพล  ขำงาม
 
1. นายจรัญ  สังข์ธูป
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายพีรณัฐ   ฉายเทศ
2. เด็กชายภัทรพล   โชกระโทก
 
1. นายธนวัฒน์  สอนคำ
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองตาตน 1. เด็กหญิงพรรพษา  สำเภาลอย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำเภาลอย
 
1. นายเอกภพ  อุ่นพิมพ์
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 27 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำฝอย
2. เด็กหญิงอารยา  ด้วงโพธิ์
 
1. นางปรีณาภรณ์  คงมนต์
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นชมบุญ
2. เด็กชายวงศกร  จูเที่ยง
 
1. นายประมวล  ม่วงเงิน
 
208 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุบผา
2. เด็กหญิงพรรษศิริ  มณีรัตน์
 
1. นางกฤษิญา  นวลศรี
2. นางสาวดริณ  รงค์ทอง
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. นางสาวจิราภา  อ่วมสุข
2. เด็กชายเอกอุดร  พูลพ่วง
 
1. นายมนต์ชัย  น้อยหวอย
2. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  มากล้น
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แตงอ่อน
 
1. นายจรัญ  แช่มช้อย
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองโอย
2. เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์นุ่ม
 
1. นายภานุเดช  อนันตวัฒน์
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาไป
2. เด็กหญิงตะวัน  ไกรแสงหิรัญ
 
1. นางสาวนวพร  กำเพ็ชร
2. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)    
214 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐยา  ขำสงค์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เพ็ชรจั่น
 
1. นางสาวดวงดาว  บัวศรีน้ำผึ้ง
2. นางสาวศศิประภา  กริมเขียว
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผิวสะอาด
2. นางสาวดาวนภา  ทนนชัย
 
1. นายคมสัน  คนองเดช
2. นายสมเกียรติ  หิรัญวงศ์
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกิติยาพร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงปุณณภา  ยอดเนียม
 
1. นายสิริชัย  ภูฆัง
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
2. เด็กหญิงพรพิมล    ศรีจีน
 
1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   น้อยห่วง
2. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นายวิศรุต   มุมานะวงศ์
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายปราโมทย์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายเอกชัย  พุทโธ
 
1. นายธงชัย  เพ็ชน้อย
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงทัสนีย์  สิงห์สม
2. เด็กชายสุดาชา  ภู่ปรางค์
 
1. นางสาววันดี  จันแก้ว
2. นายสงกรานต์  ยอดกลิ่น
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงวิภาวดี  วัดเข่ง
2. เด็กหญิงเกศกนก  เอี่ยมจุ้ย
 
1. นายสมเกียรติ  บุญงาม
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายสรวิศ  กุณฑลทอง
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ประนต
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ส้มไม้
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็งมิ่ง
2. เด็กหญิงพรนภา  เถื่อนนุ้ย
 
1. นายสมควร  จิตรดา
2. นายอาคม  ล่ำสัน
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงบงกช  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงสุธิรา  สุขยิ้ม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ภู่ระหงษ์
2. นางรัตติกาล  ฉิ่งเชิด
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงวาสิตา  บุญเงิน
2. เด็กหญิงสุฐิตา  สิงห์สม
 
1. นายสมคิด  สิงห์สม
 
226 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์   1. นายปกิต  สอนแจ้ง
 
227 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์   1. นายปกิต  สอนแจ้ง
 
228 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโฆสิตาราม    
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นุชนารถ
2. เด็กหญิงหรรษา  ชั่งหลก
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายรชต  ปานสมบูรณ์
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เจริญทัศน์
2. เด็กชายสิรเดช  จะเช็นรัมย์
 
1. นางวรกร  สุขเจริญ
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กชายศรณรินทร์  ไม้โง
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  ไผ่แก้ว
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวเฉียง
2. เด็กหญิงสุพรรณวสา  ขันทองคำ
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดหัวหว้า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เถื่อนขวัญ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  บุญชื่น
 
1. นายประสาร  อินทร์เอี่ยม
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายวงศกร  ทองคำ
2. เด็กชายวสันต์  มาขำ
 
1. นางสาววราภรณ์  สีหานาม
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ยามดี
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยวรรณา
 
1. นางทิพวรรณ  จันทร์ร่ม
 
236 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พานิช
 
1. นางชณัชดา  สุขพงษ์ษา
 
237 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
238 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางวิไลวรรณ  กำนนท์
 
239 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ยังขาว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
240 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลัดสุข
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ล่าต้า
 
241 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงพรชนก  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
242 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สูนประหัตถ์
 
1. นางสุวรรณา  รุ่งเรือง
 
243 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวประทุม  ภิยะรัตน์
 
244 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงทาริกา  แน่นอุดร
 
1. นางอรวรรณ  สงนุ้ย
 
245 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ป้อมชัย
 
1. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
246 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ฉุนจังหรีด
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
247 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพาณี  รอดย้อย
 
248 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงศุวราภรณ์  เกิดปาน
 
1. นางสาวสุปรียา  ป้องป้อม
 
249 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ้งสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
250 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิฑูล
 
1. นางลำดวน  รอดสถิตย์
 
251 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงณิชารีย์  หรั่งบุรี
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
252 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายปัญจพล  เจริญสุภาพร
 
1. นายอลงกรณ์  ปรีเปรม
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  งามโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  หรั่งน้อย
3. เด็กหญิงภัทราพร  อุบลสุข
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ผาสุขธรรม
5. เด็กชายอภิชัย  สมศรี
6. เด็กชายอรรถนนท์  กลิ่นหวล
 
1. นายชยุต  นามอยู่
2. นางถุงเงิน  เลิศบุญญาฤทธิ์
3. นายธงชัย  เพ็ชน้อย