สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จีนแจ
 
1. นางสุจินต์  จิตพินิจ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงนงนภัส  มุกสิพันธ์
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1. เด็กหญิงตรีรัตน์   ดวงเดือน
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 1. เด็กหญิงญาตาวี  ห้วยลึก
 
1. นายสุทิน  ทาเอื้อ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดวงเดือน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูศรี
 
1. นายสมบัติ  บัวสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายชินดนัย  โพธิ์เนียร
 
1. นางสาวนุจรี  หุยากรณ์
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ
 
1. นางสาวประจิม  ทองนาค
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรมาก
 
1. นางสาวอรอนงค์  สืบสายพันธุ์
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงวรรณกมล  พันธุ์ไทย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พรมมา
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงศรีพลอย  เลิศล้ำจินตรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรโตศรี
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินจู
 
1. นายธรรมนูญ  มีสมสืบ
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. เด็กหญิงนพมณี  ศรีเสน
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายภัคพล  อยู่เล่ห์
 
1. นายสุชล  โกส้ม
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหัวหว้า 1. เด็กหญิงภัทราพร  สมบุญดี
 
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงปณิตา  แสงคร้าม
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมา
 
1. นางกำไร  วัดเมือง
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพา  ภู่ทอง
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  พันธ์นาม
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดวงเดือน 1. เด็กหญิงวิภาดา  พึ่งสุข
 
1. นายสมบัติ  บัวสวัสดิ์
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นางสุดา  เชื้ออภัย
 
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมนทกานติ์  เคสา
 
1. นางสาวสุกัญญา  กันทะนงค์
 
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสิริกร  คำดำ
 
1. นางอุไร  อินทโชติ
 
25 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงสุนันทา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ดีวัน
 
26 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายทีฆายุ  เดชครุฑ
 
1. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
 
27 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เก่งธัญกร
 
1. นางนิสา  ศรีสว่าง
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กหญิงพรหมประทาน  รุ่งเรือง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม
 
29 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายธีรเมธ   สาลารัตน์
 
1. นางสาววัชรา   กำเพ็ชร
 
30 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงอนัญญา  นาคหว่าง
 
1. นางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายอิทธิกร  นพคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  จิระวัชชะนานนท์
 
32 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นางสาวนุจรี  หุยากรณ์
 
33 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายภูวมินทร์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางปิยนันท์  แสงทอง
 
34 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางนิษา  ยิ้มจันทร์
 
35 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงอันธิกา  บัวคลี่
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
36 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบุญ
 
1. นางละออ  กองรส
 
37 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลีพร้อม
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
38 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  อิ่มมณี
 
1. นายสมชาย  อยู่สุข
 
39 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พินสอน
 
 
40 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวนิดา  เรียงสันเทียะ
 
1. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
41 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 1. เด็กหญิงพิมพ์อารีย์  ลันวงษา
 
1. นางเรณู  วิเขตกิจ
 
42 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. นางสาวชมัยพร  บินลำ
 
1. นายอำนวย  เจริญสุข
 
43 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลีจ๊น
 
1. นายรัชชานนท์  บุญดี
 
44 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  พุทธโกสัย
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
45 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนาภา  ไข่นิล
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร
 
46 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กชายปิยะฉัตร  เจริญวงศ์
 
1. นายวินัย  สาททอง
 
47 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงธนิษฐา  วงษ์สิงห์
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
48 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หล่อทอง
 
1. นางพยอม  ทองวงศ์ษา
 
49 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาศิริ   สาเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ   คงแจ๋ว
 
50 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันนา
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีเดช
 
51 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ในเสนา
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
52 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 1. เด็กหญิงสรัลพร  บุญยิ้ม
 
1. นางน้ำทิพย์  นิวรณุสิต
 
53 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญตา  ระลึก
 
1. นางพรทิพย์  หลิ่มแก้ว
 
54 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มคง
 
1. นายสมนึก  เธียรถาวร
 
55 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงณุธิชา  นาคชุ่ม
 
1. นายเจริญ  เพ็งน้อย
 
56 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงมนทิรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
57 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงเเก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
58 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงลาภินี  โพธิ์รอด
 
1. นางพรศรี  ปาติมานนท์
 
59 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิตตารัตน์  ทองเเดง
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
60 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงปิยนุช  จันทร์อ้น
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
61 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สีใส
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีดำ
 
62 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ฤทธิ์นรา
 
1. นางจงดี  อินทร์เอี่ยม
 
63 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เพ็งภู
 
1. นางสาวมงคลรัตน์  แก่นดำ
 
64 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดดอนรังนก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยอดบ่อพระ
 
1. นางสมบุญ   แสงสน
 
65 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กชายธุวพัส   จิวรพันธ์
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
66 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงพรวนัช  คชสีห์
 
1. นายอนุชา  ภู่ระย้า
 
67 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงวชิระญา  สอนสวรรค์
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
68 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปวริสา  หลำฤทธิ์
 
1. นางวรรณา  ฉลูทอง
 
69 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  สาสดี
 
1. นางณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม
 
70 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนพระยาตาก 1. เด็กชายยศกร  นาใจศุภพล
 
1. นางจันทนา  จันทร์เกตุ
 
71 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงเกษิณี  ชุ่มจีน
 
1. นางสาวอรอนงค์  สืบสายพันธุ์
 
72 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุศลส่ง
 
1. นางสาวเยาวภา  รัตนวงษ์
 
73 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  อัมภรัตน์
 
1. นางปาริชาติ  สรรพชัยยุทธ์
 
74 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กชายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
75 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ดำนิล
 
1. นางสาวชุติมน  กระแสร์สินธุ์
 
76 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
77 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กหญิงศิรินุช  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  วงศ์ธนะโชติช่วง
 
78 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต
 
1. นางอุทิศ  ม่วงทนัง
 
79 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขียวจรูญ
 
1. นางกฤษณา  สาพิพัตร์
 
80 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณลิสา  นรารัตน์
 
1. นางรัตนา  วงศ์กลม
 
81 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดหนองน้อย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พัฒนผล
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
82 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางลำยวง  เกตุดี
 
83 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณัฐติญา  ฟองอินทร์
 
1. นางธิดารัตน์  บู่ทอง
 
84 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญหล้า
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีเดช
 
85 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงภัครพร  ทองขวัญ
 
1. นางยุพดี  วสุลีวรรณ์
 
86 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงปาณฑรา    ชื่นใจ
 
1. นางสมถวิล   พุ่มละมัย
 
87 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายริคาโด้  ขำเล็ก
 
1. นางมณี  เกิดปาน
 
88 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงสญามล  สมัครการ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
89 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคลองเกษม 1. เด็กหญิงรัตติยากร  มารักษา
 
1. นางสาวชูศรี  สนิกะวาที
 
90 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดอนแตง 1. เด็กชายไพโรจน์  รอดโพธิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
91 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนพระยาตาก 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นางเครือวัลย์  คำสี
 
92 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  รอดย้อย
 
1. นางนฤมล  รอดดี
 
93 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กชายดนัย  สังข์หรณ์
 
1. นางทองคำ  รื่นอุรา
 
94 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญชื่น
 
1. นางสาวนันทิดา  กริมเขียว
 
95 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
 
1. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
 
96 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
 
1. นางยุพิน  จบศรี
 
97 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายศิริชัย  เวสานุชาติ
 
1. นายประเสริฐ  พิณประภัศร์
 
98 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
99 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมัครเขตการณ์
 
1. นางจิรนันท์  สุวรรณรัตนกิจ
 
100 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. นางสาวฉัตรแก้ว  พรหมฤาษี
 
1. นางนงนุช  กันตวิรุฒ
 
101 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงพัชชา  ศิระพรหม
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
102 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงประภานิช  อยู่กลัด
 
1. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
2. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
103 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จ้อยชู
2. เด็กหญิงวีรดา  โฉมเชิด
 
1. นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  กิจชัยสกุลฤทธิ์๋
 
104 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปี่ยมถาวร
2. เด็กชายปกรณ์  ต้านชัง
 
1. นายศุภโชค  ธูปอ่อน
 
105 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมหรุ่น
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดีนอก
 
1. นางสาววิภา  บำเรอจิตร
 
106 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายดนุวัส  มิ่งสกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางณิชชรีย์  พงศ์ศรีศิริ
2. นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย์
 
107 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงนันทพร  ศรีคำ
2. เด็กหญิงนันธิดา  ปั้นงาม
 
1. นางพลอยชมพู  จันทร์ฉนวน
2. นางมานี  พูลเพิ่ม
 
108 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  จุฑามณี
2. เด็กหญิงสุชาดา  สอนอินทร์ตะ
 
1. นายครรชิต  มานะเปรม
2. นางสาวสำเริง  โพธิ์ขำ
 
109 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชญานนท์  สมคร
2. เด็กชายภราดร  แจ้งดี
 
1. นางพรทิพย์  หลิ่มแก้ว
 
110 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ใจสิงห์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลอยเพชร
 
111 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กชายวรธรรม  กลัดล้อม
 
1. นางสอิ้ง  มีเผ่า
 
112 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กชายวัฒนะ  คำแผง
 
1. นายพิชัย  อ่วมคร้าม
 
113 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ยินดี
 
1. นายวันชัย  รัตนปัญญาโชติ
 
114 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1. เด็กหญิงอริสรา   กาญจนา
 
1. นางสาวศรีทอง  มีทาทอง
 
115 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   กลิ่นจัตุรัส
 
1. นางมาลี   ขุนจ่าศาล
 
116 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)    
117 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนันท์ชัย
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
118 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กชายอัคคพล  หิรัณยากาศ
 
1. นางสาวสุนันทา  พิมเกิด
 
119 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กหญิงศลิษา  บุ้งทิม
 
1. นางกัลยา  อ่อนศรี
 
120 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงลลิตา  สินสม
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า
 
121 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
122 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กชายศุภโชค  พรหมบาง
 
1. นางนริศรา  คล้ายจันทร์
 
123 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายกฤษณะ  แวนประโคน
 
1. นางสาวอรทัย  ศิลปกูลวิวัฒน์
 
124 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภากร  ศรีเดช
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
 
125 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 1. เด็กหญิงศุกภารัตน์  พัดสอน
 
1. นางบัญญัติ  สุพรรณกูล
 
126 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทร์ใจดี
 
1. นางละออ  คฤหปาน
 
127 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองตาตน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูศรี
 
1. นางชลิตา  ปัญจกนกกุล
 
128 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุรสีห์  สุขเกษม
 
1. นางเมตตา  เลิศฤทธิ์
 
129 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรเดช  กวางแก้ว
 
1. นางนันทา  หอมกลิ่น
 
130 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1. เด็กหญิงภูษิฎา  แจ้งใบ
 
 
131 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติธัช  เอียงเป้
 
1. นางลำเพย  ทับพุ่ม
 
132 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กชายเจตพล  สุวรรณ์พิบูลย์
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
133 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 1. เด็กชายธนากร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางเพ็ญศรี  คำทับทิม
 
134 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายพีรทรรศน์  ภูมี
 
1. นายวัฒนา  นุ่มฟัก
 
135 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงกัณญาวีร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางปาริชาติ  สรรพชัยยุทธ์
 
136 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยุยงค์
 
1. นางสาคร  ปั้นจันทร์
 
137 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงสุชาดา  โตยะบุตร
 
1. นางสอิ้ง  มีเผ่า
 
138 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดวงเดือน 1. เด็กหญิงวสุนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นายชาญชัย  วงศ์เวโรจน์
 
139 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงเนตร
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
140 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดกรุณา 1. เด็กชายศรายุทธ  ด้วงเลี้ยง
 
1. นายสุบินท์  สุวรรณโชติ
 
141 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงพันาษา  นาคขาว
 
1. นางสาวนาฏตยา  ผิวเผือก
 
142 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  ชมเชย
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญเมือง
 
143 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ส้ม
 
1. นางพยอม  ทองวงศ์ษา
 
144 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อิสสระพงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญประสาร์
 
145 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเสริม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กุลอ่อน
 
146 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงสาริน่า  เฮาเทอคีต
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
147 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคบัว
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
148 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 1. เด็กชายวีรยุทธ  ทองยา
 
1. นางบัญญัติ  สุพรรณกูล
 
149 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 1. เด็กชายเทพทัต  หริ่มแก้ว
 
1. นายบุญเนือง  อินนา
 
150 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  เณรมณี
 
1. นายศิลา  อริยพฤกษ์
 
151 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  เรืองขำ
 
1. นางจรรยา  สีสด
 
152 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
 
1. นางปราณี  พุกสุข
 
153 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดยา
 
1. นายพิภพ  ไทยเขียว
 
154 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 1. เด็กหญิงปิยพร  พุ่มพวง
 
1. นายสมยศ  ทับโพธิ์
 
155 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงศศิปภา  หลำผึ้ง
 
1. นายดิเรก  พิพัฒจิตตระกูล
 
156 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 1. เด็กชายทวีชัย  น้อยแสง
 
1. นางประภาศรี  ตุ่นทอง
 
157 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1. เด็กชายเอกภาพ   วราวัง
 
1. นางสาวฉวี  ทองมานิตย์
 
158 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กชายกิตติพศ  อรรถสุข
 
1. นางจันทร์พิมพ์  แจ่มขำ
 
159 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสมพิศ  ศรีเชียง
 
1. นางปิยรัตน์  จิตเปี่ยมวิริยะ
 
160 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนันทนี  แช่มอุบล
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
 
161 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขุนณรงค์
 
1. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
162 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  สีชมพู
 
1. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
163 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงอิงนภา  ป้อมพิจิตร
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
 
164 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  มูลผล
 
1. นายอภิสิทธิ์  ข้องหลิม
 
165 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายโกเมท  อภัยสุข
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ขุนบันเทา
 
166 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
167 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายนพรัตน์   สิงห์เรือง
 
1. นางสาวปัทมา    เต่าให้
 
168 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนแตง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขำคำ
 
1. นางภิรมย์  พุ่มมี
 
169 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรเจตน์  บุญเลิศ
 
1. นางรวงทอง  พรมมานนท์
 
170 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทุเรียน
 
1. นายสมศักดิ์  เมฆพัฒนาภิญโญ
 
171 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กชายจตุรพิตร  มั่นกลิ่น
 
1. นายชนินทร์  ชูเพ็ง
 
172 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวศิริพร  วงษ์ไชยา
 
173 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. นายพศวัศ  สุขชื่น
 
1. นางแสงระวี  เทียนชัย
 
174 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. นางสาวศศิธร  คำแผง
 
1. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
175 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงสรัชชา  แซ่เจีย
 
1. นางสาวนงนุช  เชื้อเนียม
 
176 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงจิตตา  แสนเกษ
 
1. นายสมหมาย  พลายชุมพล
 
177 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายสาวพัชร  น้อยนิ่ม
 
1. นางสาวทวีวรรณ  จันทรประธาน
 
178 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แตงอ่อน
 
1. นางปราณี  มลัยทิพย์
 
179 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญยัง
 
1. นางสาวอรทัย  ตุ้มจีบ
 
180 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงดาราภร  จันทร์ฉาย
 
1. นายธรรมนูญ  มีสมสืบ
 
181 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ฉุนหอม
 
1. นายเอกพงษ์  กันอ่ำ
 
182 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1. เด็กชายสุรกิจ  อรชิน
 
1. นายเจษฏา  คงเจริญ
 
183 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. เด็กชายนายเอกรัฐ  ทนช่างยา
 
1. นายโสภณ  สังข์มุ
 
184 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทินกร  เถื่อนบุญ
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
185 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายจีรพันธ์  คูณปล้อง
 
1. นายพรชัย  สิงห์ดำรงค์
 
186 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิปิยภัทร
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
187 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ใจเย็น
 
1. นายสมควร  จิตรดา
 
188 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กชายอดิศร  กะลำภา
 
1. นางสาววันดี  อยู่รักษ์
 
189 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายจักรี   ลาภขุนทด
 
1. นางสาวสุนิสา  เพชรชนะ
 
190 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ฝึ่งวัด
 
1. นายสำนวน  เจตนะจิตร
 
191 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายกิติพล  กันฉุน
2. เด็กชายณัฐพล  เกตุสาคร
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ขำคำ
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
192 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กชายชนาธิป  นุชน้อมบุญ
2. เด็กชายพรชัย   วงษ์ทิพย์
3. เด็กชายสมชาย  ยอดชนะ
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
193 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 1. เด็กชายชานนท์   เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์    มีทนง
3. เด็กชายสหัสวรรษ   เบ้าทุม
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญญดิษฐ์
 
194 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมสุข
3. เด็กหญิงสมสมัย  ยอดดำเนิน
 
1. นางฐิติยา  อิงควระ
 
195 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงพลอย  เกิดพิทักษ์
2. เด็กชายอรุณรัตน์  เกิดม่วง
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ปลี
 
1. นางอุมากร  รื่นฤทธิ์
 
196 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายชนายุทธ  จำปาเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  พิเนตร
3. เด็กชายไชยา  ทรัพย์วัด
 
1. นางประคอง  กีรติกุลธนาวัฒน์
 
197 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงประภานิช  อยู่กลัด
3. เด็กหญิงมนทกานต์  เกษศิริ
 
1. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
198 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์บ่าย
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พานสำริด
3. เด็กหญิงสิริกร  เคนสุข
 
1. นางสาวลักขณา  บุญแพ
2. นายอุเทน  กะลำพา
 
199 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุคะเนตร
2. เด็กหญิงปรียาภา  ไม่ยาก
3. เด็กหญิงปิลันธ์พร  จุ้ยอ่วม
 
1. นางสาวจิราพร  ทำทอง
2. นางเยาวณี  กลัดสุข
 
200 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงจินตนา  เนียมจำนงค์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงธิดา  ยิ้มจันทร์
 
1. นายโกมล  เรียนทับ
 
201 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กชายนาวิน  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายมงคลเดช  สกิดโกศล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อิ่มรัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
2. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
202 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงธารทิพย์  การกุล
2. เด็กหญิงปนัฐดา  เพช็รอินทร์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  น้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
2. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
203 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงชัญญา  การะกูล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งเปลี่ยน
3. เด็กชายเมธวิน  สอนเถื่อน
 
1. นายพยน  เงินเศษ
2. นางสาวสาคร  มากมี
 
204 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  เผือกหนู
2. เด็กชายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. เด็กหญิงวาสนา  มีโพธิ์
 
1. นางวาจา  ตาคะ
2. นางสิรีรัศมิ์  ตลอดไธสงดาภา
 
205 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายวสิษฐพล  ว่องเขตการณ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สายแวว
3. เด็กชายเอกศิษย์  โพธิ์พล
 
1. นางสาวณัฏฐาณิตา   จันดิษ
2. นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง
 
206 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงปฎิมากรณ์  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงสุวจี  ลี้ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริสรา  สารีสาย
 
1. นางวราพร  ยอดทองดี
 
207 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. นายทรงวุฒิ  กระลาม
2. นางสาวรุ่งรัศมี  เกิดบุญ
3. เด็กชายสุธิมนต์  นวลอนงค์
 
1. นางจินตนา  พุทธโกสัย
2. นางเยาวณี  กลัดสุข
 
208 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวเงินยวง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  แตงเข็ม
3. เด็กชายอัฐพล  ปลั่งดี
 
1. นาย เอกพงษ์   กันอ่ำ
2. นางอุมากร  รื่นฤทธิ์
 
209 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. นางสาวชลิดา  เพ็งพ่วง
2. นายพิสิทธิ์  อินทะนาม
3. นายมนตรี  กลัดทรัพย์
 
1. นางสาวจิราพร  ทำทอง
2. นางเยาวณี  กลัดสุข
 
210 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายจตุพร  เขียวพวงเงิน
2. เด็กชายชัยรัตน์  สุนทรเกษม
 
1. นายวิชัย  แก่นเฟื่อง
2. นางอัญเชิญ  เทียนมั่น
 
211 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1. เด็กชายจักรพันธ์  มณฑา
2. เด็กชายภูรินทร์  สีสด
 
1. นางสาวไพรินทร์  รอดทรัพย์
 
212 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กชายธวัชชัย  มาขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชาติ  มาขุนทด
 
1. นางวิลัยพร  มาศิริ
 
213 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายธีรภัทร   กฤษณา
2. เด็กชายสกัณฑ์  สีสลวย
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
214 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ปานแม้น
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ลอย
 
1. นางวัชรี  จันกลิ่น
2. นายศุภณัฎฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
 
215 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ทิมโต
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไม้ตะเภา
 
1. นางทิชากร  สังข์ธูป
 
216 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนจ่าย
2. เด็กชายนันทวัตร์  ทองคำ
 
 
217 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กชายพงศธร  มีฤกษ์
2. เด็กชายพรชัย  ขำทับ
 
1. นายสมศักดิ์  ระเวกโสม
2. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
 
218 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายพัสกร  เอี่ยมพันธ์
2. เด็กชายมงคล  หนูเศษ
 
1. นายบุญสืบ  ท้วมสุวรรณ
 
219 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายธนพล  บรรณทอง
2. เด็กชายอธิศ  มณฑา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสนสีอ่อน
 
220 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กชายฐิติโชค  ผลวงษ์
2. เด็กชายอัครชัย  สกิดโกศล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
2. นายอัครา  ปิ่นเงิน
 
221 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายพีรณัฐ  งิ้วเรือง
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ขันแข็ง
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
222 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายกิตติรัช  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายวรลภย์  กลั่นคำ
 
1. นางสาวชิดชนก  โพธิ์หวี
 
223 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์ชื่น
 
1. นายประสงค์  พึ่งพวก
2. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมรอด
 
224 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุลการี
2. เด็กชายมณเฑียร  ชัยโชติ
 
1. นายวิเชียร  ปั้นจันทร์
 
225 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายชลิต  เก่งเขตรวิทย์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโพธิ์
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี
 
226 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญชื่น
2. เด็กชายธนพันธ์  บุญชื่น
 
1. นางสาวจำเนียร  นุ้ยปรี
2. นางสาวณรังศิยา  โพธิ์วุฒิบุตร
 
227 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
2. เด็กชายระพี  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวบุญยงค์  พุ่มพุก
 
228 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรื่องสุขสุด
2. เด็กชายสุภโรจน์  บัวทอง
 
1. นางสวรส   มะลิทอง
2. นายเกษมสันต์  พลนาค
 
229 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แสนซุ้ง
2. เด็กชายสรลิช  แซ่ม้า
 
1. นางสาวพรศรี  เพ็งถาวร
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
230 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์ทา
2. เด็กชายผดุงเดช  สินบริสุทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  ดีวัน
 
231 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กชายธนกร  อ่องไธสง
2. เด็กชายนพณัฐ  รูปสม
 
1. นางสาวอภิสรา  อินมณี
 
232 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายกุลทัต  กล่อมกำเนิด
2. เด็กชายจักรภัทร  มูลสิงห์
 
1. นางสาวณัชยา  แก้วคง
 
233 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธีระพงษ์   วอทอง
2. เด็กชายนวรินทร์  พุ่มเจริญ
 
1. นางภววรรณ  เพ็งชัย
 
234 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  รุ่งสาย
2. เด็กชายเฉลิมพล  เต๊ะเปีย
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
2. นางรุ่งอรุณ  เกษม
 
235 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.71 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายนพดล  โพธิ์ระย้า
2. เด็กชายพบลาภ  รัตตา
 
1. นายขจร  เสือโต
2. นายดิเรก  ดีวัน
 
236 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.81 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทรา
2. เด็กชายสุทธิชาติ  ขำแดง
 
1. นางจันทรา  พาพันธ์
2. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บงบุตร
2. เด็กหญิงวรรณกมล  เปี่ยมทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพรม
4. เด็กหญิงเกสรา  สังนก
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ดาศรี
 
1. นางทองเครือ  เกษตรการณ์
2. นางนงลักษณ์  อยู่เล่ห์
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วฟอง
2. เด็กหญิงบุญญิสา  พานทอง
3. เด็กชายปฎิพัทธ์  ทัศเกิด
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กหญิงอภิญญา  สัมเนอร์
 
1. นางพรนิภา  อ่วมเดช
2. นางเกษร  ศิริกุล
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กชายณตกร  กิ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวปวีนวรรณ  มีโพธิ์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายอนุชิต   จันทร์ลอย
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายฐนกร  คงสา
 
1. นางสาววรรณภา  ครุธอินทร์
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายธีรภัทร  ส้มแก้ว
2. เด็กหญิงนิรัชพร  เกิดนิมิตร์
 
1. นางจริยา  ล่ามพระยา
 
244 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนพล  ภักตรนรา
2. เด็กชายวัชรินทร์  กาลพฤกษ์
 
1. นางมานิต  กลัดภู่
2. นางสาวสกาวรัตน์  ยิ่งไพบูลย์สุข
 
245 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงนนทชา  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายไพบูลย์  หาญอนุพงศ์
 
246 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงธรรมภรณ์  วัฒนสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญนิชา  แพรเพ็ชร
 
1. นางสาววนัสสนันท์  ชื่นพยอม
2. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
 
247 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายธีรภัทร  เรี้ยงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเขมทัศน์  จบศรี
 
1. นายจำนงค์  คลังสิน
 
248 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดยา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดีบาง
 
1. นายพิภพ  ไทยเขียว
 
249 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายชฑาวรรษ  คนซื่อ
2. เด็กหญิงศศินา  กองสันเทียะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญแพ
 
250 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์   สูงปานเขา
2. เด็กชายณัฐพล   อุบลงาม
 
1. นายธนวัฒน์  สอนคำ
 
251 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ทองดอนเปียง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วารีนิล
 
1. นางสาววีระนา  ทานะรงค์
2. นายอาจ  ฤทธิ์เดช
 
252 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระยุทธ  นาคบัว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คำใจ
 
1. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
 
253 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยรัตน์
2. เด็กชายอัครชัย  มาดา
 
1. นางสาวประทุม  ภิยรัตน์
2. นายประพันธ์  ตันติเสรีรัตน์
 
254 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายนัณฐการณ์  พันธ์แขก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เปลี่ยนขำ
 
1. นายธนิตศักดิ์  หิรัญบุณยพงศ์
2. นายวิเชียร  บุญงาม
 
255 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  อินรักษา
2. เด็กหญิงจิตสุภา  คำแหง
3. เด็กหญิงนัฐชา  วัจฉละจารุ
 
1. นางกัลย์ณิสา  สุทธิเจริญรัชต์
 
256 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงเมฆ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธงชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  อินทโชติ
 
1. นายวิโรจน์  ษมาวิมล
2. นางสุจินต์  จิตพินิจ
 
257 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อันปันส์
2. เด็กชายสิรเดช  จะเชนรัมย์
3. เด็กหญิงอนุตรา  อิ่มทรัพย์
 
1. นางนริศรา  คล้ายจันทร์
 
258 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนันญา  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงณิชาภัทร์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  เรืองทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิเชาวรินทร์
 
259 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  การภักดี
2. เด็กหญิงวราพร  อ่อนช่วง
3. เด็กชายสุวัฒน์  พรมยาลี
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
 
260 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สอนดี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กันทัด
3. เด็กชายเจษฎา  เรียงถนอม
 
1. นางสาววนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์
 
261 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ส้มจันทร์
3. เด็กชายภัทรพงศ์  นุชทรวง
 
1. นางสาววิไลพร  คะใจ
 
262 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กชายณพวุฒิ  เอี่ยมสุภา
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  เดชทองพงษ์
3. เด็กชายวริทธิ์  คณฑา
 
1. นางสาวตปนีย์  สุขสม
 
263 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คุ้มพ่วงมี
2. เด็กชายบรรพต  ชุ่มมา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พุกมาก
 
1. นายมงคลรัตน์  แก่นดำ
 
264 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันทภัค  สิงห์กลม
2. เด็กหญิงภัทรา  บัวชื่น
3. เด็กหญิงวิชาดี  สุขมูล
 
1. นายมณฑล  นิติสิริ
 
265 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษ์ยี่
3. เด็กชายมโนปกรณ์  โพธิ์แตง
 
1. นายนิพนธ์  มาศิริ
 
266 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงรมณี  โตเรือง
2. เด็กชายศุภชัย  เตลอด
3. เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  สุภาราญ
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
267 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายทิวา  ชะผุย
2. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสาคร
3. เด็กชายอดิศร  สุขแสง
 
1. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
 
268 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วังจีน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วิชญโฆษิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลอยดี
 
1. นางสาววนิดา  เหล็กเพชร
 
269 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายปราโมทย์  ฟักทอง
2. เด็กชายภราดร  เกิดศักดิ์
3. เด็กชายวิศรุต  กุศลา
 
1. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
270 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1. เด็กชายธนกร  โตวิจารณ์
2. เด็กชายสุรเสกข์  มากุลชร
3. เด็กชายเอกภพ   กองกูล
 
1. นายปิติชัย  โอชา
2. นายวีรสิทธิ์   คงทอง
 
271 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วามรุณ
2. เด็กหญิงปิยดา  บุญล้ำ
3. เด็กชายสมชาย  กองจวน
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
272 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายอาณัติ  ชัยสิทธิ์
 
1. นายบุญส่ง  ใหญ่แจ่ม
 
273 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผลพัฒน์
 
1. นางนิตยา  พราหมณี
 
274 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  สุทะนัง
 
1. นายธนิษฐ์  ปัญญา
 
275 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กชายไพรรัช  อุภัยพรม
 
1. นายสงคราม  ใจมั่น
 
276 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองน้อย 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เฉยทิม
 
1. นายสมศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
277 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1. เด็กชายดนุสรณ์   กรีอุทัย
 
1. นางรวงทอง   พรมมานนท์
 
278 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวรรณิดา  โสธรรม
 
1. นายโสภิต  เขียนสาร์
 
279 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงบุษบา  ศิลาแดง
 
1. นายณฐพล  รัตนอารมณ์
 
280 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นางสิรีรัศมิ์  ตลอดไธสงดาภา
 
281 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณดี  จันชื่น
 
1. นายสุนทร  น้อยสุข
 
282 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชูใส
 
1. นางพเยาว์  สนธิ
 
283 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ทับเปีย
 
1. นายทองใบ  เลี้ยงหล่ำ
 
284 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. เด็กหญิงสมหญิง  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอัมพร  นิลพัฒน์
 
285 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กชายทินภัทร  แก้วมโหสถ
 
1. นายภูมินทร์  ศรีฉ่ำ
 
286 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. นายธเนศ  ม่วงพุ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
287 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กชายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
288 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)    
289 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ฉิมพลี
2. เด็กชายพีรวิทย์  บรรณทอง
 
1. นายสุทีป  หมอกมาก
2. นางสาวสุภาพร  สุขคง
 
290 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  มีแสง
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เวชสิทธิ์
 
1. นางฐิติพร  บุญทอง
2. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
 
291 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  กลิ่นคุ้ม
 
1. นางศรีจันทร์  จำรัส
 
292 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรนภา  ภูฆัง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ภู่เผือก
 
1. นางณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม
 
293 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  นวลอิ่ม
2. เด็กหญิงเพชรา  นาคบัว
 
1. นายไพบูลย์  พูลเหลือ
 
294 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันโท
2. เด็กชายปรเมธ  อ่อนนวล
 
1. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
 
295 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กหญิงนภสร  ว่องเขตการ
2. เด็กหญิงวนิดา  ธัญญเจริญ
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
296 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การภักดี
2. เด็กหญิงพัชชา  ภิรม
 
1. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
297 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายนพเก้า  แย้มแจ่ม
2. เด็กชายรณกร  ยิ้มแจ้ง
 
1. นางเกษร  เทศธรรม
 
298 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กชายนัทธพงษ์  คล้ายคลึ่ง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ลอคำ
 
1. นางสาววนาลี  แสงอรุณ
2. นางวรกร  สุขเจริญ
 
299 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ภู่ปรางค์
2. เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์  สกุลงาม
 
1. นายสุนทร  น้อยสุข
 
300 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิจติพันธ์  สีเขียว
 
1. นายสถิตย์  คงไข่
 
301 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 1. เด็กชายสิรวิชญ์   ต่อแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญดิษฐ์
 
302 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 1. เด็กหญิงวริญญา   ภักดี
 
1. นางสาววัฒนา  กลางมณี
 
303 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มแจ้ง
 
 
304 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีเย็น
2. เด็กชายกัญญารัตน์  แป้นขาว
3. เด็กชายคณิน  รัตนวิสุทธิ์
4. เด็กชายชิติพัทธ์  อิ่มมณี
5. เด็กชายพัชรพล  ศรีสัมพันธ์
6. เด็กหญิงศรีรัตสดา  ม่วงเรือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจสงค์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิ๋วประหัตถ์
 
1. นางจงดี  อินทร์เอี่ยม
2. นายชูชีพ  เหลือสำเภา
3. นายสถิตย์  คงไข่
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กชายจตุพล  พูลเหลือ
 
1. นายวิชัย  เลาหะสุวีระกระจ่าง
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายนิธิกร  ใจเย็น
 
1. นายวัฒนชน  เมืองช้าง
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   จันทร์งาม
 
1. นายณัฐวัฒน์   ภู่มั่ง
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายณัฐพล   สุขเอี่ยม
 
1. นายบุญเลิศ   ยิ้มอิ่ม
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันตี
 
1. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายอนุพงษ์  พุ่มพรุทรา
 
1. นายวิรัช  มารยาท
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เดชคุ้ม
 
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขำสิทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  ษมาวิมล
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1. เด็กชายพิตตินัน  แสงเสริม
 
1. นางละออจิต  สุขเชย
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรชัย  ตี๋ชื่น
 
1. นายอนุชา  วิหคโต
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
 
1. นายวิรัตน์  อรรถสุรสีห์
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายสัญญา  ธงไธสง
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  พรหมมา
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปลิวมา
 
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร  โม่ทิม
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงบุญสิตา  อ่อนศรี
2. เด็กชายโชคทวี  น้อยมณี
 
1. นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1. เด็กชายฐิติเกษม  กันจนะ
2. เด็กชายอิศวะเทพ  โถสุวรรณ์
 
1. นางปราณี  จาตุรนต์พงศา
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1. เด็กชายรพีพัตร  พลนิกร
2. เด็กหญิงศศิณัฐ  ชูผกา
 
1. นางสาวธัญณิชา  วัฒนสุวกุล
2. นายเกษมสันต์  พลนาค
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนหาญ
2. เด็กชายมังกรกัณฑ์  ขันตี
 
1. นายสุรชัย  สิงห์สม
2. นายแดน  พุ่มจำปา
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุลการี
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทองทุ้ย
 
1. นางปราณี  ไม้ลำดวน
2. นางสาวอรอนงค์  ภูยาธร
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กชายกุลธัช  พรหมรินทร์
2. เด็กชายศิลา  จรูญวิทยา
 
1. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ
2. นายสุดา  หนูเกลี้ยง
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกร    กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงพิชญาดา   ชี้แจง
 
1. นายพิทยา  สีไพสน
2. นายไชยา  รัตนเสน
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ฤทธิเรืองเดช
2. เด็กหญิงบัวชมภู  พันธ์มโน
 
1. นายทำนอง  ศิริคง
2. นายยงยุทธ  รุณมณีรัตน์
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายวรวิช  จี่มุกข์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  สุนทรสิน
 
1. นายยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์
2. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงดุริยนาฎ  ชี้แจง
2. เด็กหญิงสุภาษิต  โชคบัณฑิต
 
1. นายนันทพร  วงษ์คล้าย
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กชายปัญจพล  จันทะเสน
2. เด็กชายมังกร  ขำคม
 
1. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
2. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศหงิม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธี
 
1. นางสาวสุมาลี  อ่ามวิไลย
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรศรี
2. เด็กหญิงพูนศรี  เกาะม่วง
 
1. นางอำนวยพร  เลี้ยงหล่ำ
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงมีนทิรา  โตพุ่ม
 
1. นางสาวชุติมน  กระแสร์สินธุ์
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงปวีณอร  ลำเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรนัน  โกฎิจัน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เชียงสอน
2. เด็กหญิงมะลิณี  ทองมัน
3. เด็กชายวัชรากร  จันทิ
 
1. นายสาธิต  ทับพุ่ม
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนิกา  คล้ายหลิม
2. เด็กหญิงนริศรา  จิตรจวง
3. เด็กหญิงวิชุดา  จำปาศรี
 
1. นางพิมพ์จุฑา  ทับทิมเจริญรัชต์
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มทอง
2. เด็กชายชนะพล  ใจกองละ
3. เด็กหญิงวันนิสา  ช้ำเกตุ
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สัพโส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวิจิตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  สุขชื่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  เทศทนง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
5. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มวงษ์
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญวาศ
 
1. นางปราณี  ไม้ลำดวน
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทาเวียง
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  แก่นสี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปนิสรา  ไวว่อง
 
1. นางนฤมล  อุดทาคำ
2. นายสงกรานต์  ทัพบำรุง
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พุกมาก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ยะสะโร
 
1. นางสาวชุลีพร  เทพหิรัญโญ
2. นางสาวสาวิตรี  ขำเดช
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  โพธิ์หลำ
2. เด็กชายศิรวิทย์  บุษบงค์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ร่ม
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายมนัสชัย  เทศผล
2. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงธิติกา  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายมานะชัย  คงจันทร์
 
1. นางสาวเพียงมณี  โพธิ์หวี
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กชายธนนภ  สุขเจริญ
2. เด็กชายภัทรพล  อ่วมสอาด
 
1. นางวรกร  สุขเจริญ
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์กิจ
2. เด็กชายอรรนพ  อ้นพันธ์
 
1. นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กชายทัศนพล  รุจิกลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขประเสริฐ
 
1. นายนันทพร  วงษ์คล้าย
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวีรณา  ทรงพิสิษฐโภคิน
 
1. นายสมชาย  พันธ์ทรัพย์
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายมงคล  อ่องลออ
2. เด็กชายศรัณย์  จูชัง
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงชาลินี  พรมนูน
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  ยอดสำเภา
 
1. นายสมจิตร  เถื่อนยัง
2. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กชายธนากร  ผาสุก
2. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิชิต
3. เด็กชายเพิ่มพูน  แก้วศรีงาม
 
1. นายวรวรรธน์  จันทร์อินทร์
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มาตราช
2. เด็กชายภราดร  สุขสบาย
 
1. นางนฤมล  อุดทาคำ
2. นายสงกรานต์  ทัพบำรุง
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กหญิงปัทมพร  หมื่นใจมั่น
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองมั่น
 
1. นายชัยวัฒน์  สมประสงค์
2. นางธารารัตน์  อิ่มน้อย
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงปนัดดา  พูลมี
2. เด็กหญิงรดา  แพงเรือน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงเพื่อนสุข
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ลอย
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงณัฐการุณ  ทุมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเกศกนก  เอี่ยมจุ้ย
 
1. นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ที่สุด
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปิ่นขำ
 
1. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กหญิงณัชชา  จิตรีธรรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมสละ
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญแพ
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กชายน้ำเพชร  บุญวาส
2. เด็กชายสัญชัย  หลำดี
 
1. นายสรวิชญ์  สินสวาท
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กชายปิยทัศน์  สุขล้ำ
2. เด็กชายรัตน์ตะวัน  อ่อนละมัย
 
1. นายธรรมนูญ  มีสมสืบ
2. นายสรวิชญ์  โกทัน
 
361 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรนชัย  มหาวงษ์
 
1. นางอาภรรัตน์  สมรัก
 
362 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูริศ  นันทวัฒน์
 
1. นางเมตตา  เลิศฤทธิ์
 
363 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายภารดร  พันธุ์ดี
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
364 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดสนามชัย 1. เด็กชายพงษ์บดินทร์  ฉันทานุสิทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  กาบเครือ
 
365 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงนัฐภาพร  สุวรรณคีรี
 
1. นายเสงี่ยม  เอี่ยมสง่า
 
366 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสนท้าว
 
1. นางพัชรี  โภคสวัสดิ์
 
367 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงอริสรา  ภูมิชนะ
 
1. นางชณัชดา  สุขพงษ์ษา
 
368 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายพัสกร  มลคลสินธุ์
 
1. นางสุรัมภา  เครือแสง
 
369 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
370 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายรัตธิชัย  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เนื้อทอง
 
371 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ช้างมาก
 
1. นายทวีศักดิ์  จำปาทอง
 
372 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงนัยณา  สิทธิกาล
 
1. นายเสงี่ยม  เอี่ยมสง่า
 
373 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  เก็มเล็ม
 
1. นางสาวอักษิกา  แก้วสุวรรณ์
 
374 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  มากล้น
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
 
375 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงปาจรีย์  คุ้มภู่
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
376 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1. เด็กชายศุภกิตต์  บุญจู๋
 
1. นางสาวนัฐสุดา  เหมหงษ์
 
377 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ทวีธนาพัฒน์
 
1. นางสุชาดา  ภู่ระย้า
 
378 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุพรมมา
 
1. นางสาววราพร  เภตรา
 
379 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญมนต์  บุญยะคงรัตน์
 
1. นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์
 
380 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงวรรวษา  คำหวาน
 
1. นางสาวสุธิชา  จบศรี
 
381 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทพมณี
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  เพ็ชรแพ
 
382 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จูสิงห์
 
1. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
383 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
384 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงสิริญญา  หอมไรย์
 
1. นายเสรีย์  สีบำรุง
 
385 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์วิทยา
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
386 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำภา  เสียงสังข์
 
387 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ไทยยิ้ม
 
1. นางเอื้องคำ  หริ่มแก้ว
 
388 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
 
1. นางพรรณราย  จงอยู่วัฒนา
 
389 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียมเกตุ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เนื้อทอง
 
390 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนันทวัน  แขกเณร
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
391 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กชายอนุชา  แก้วมะ
 
1. นายช้วน  ยี่แม่นยิง
 
392 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโคกสุก 1. เด็กหญิงสุธิรา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
393 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วุ่นคง
 
1. นางสาวณัฐยา  ไกรครุธ
 
394 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงฐานมาศ  อัมพคุณ
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชิ้นประสิทธิ์
 
395 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
 
396 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางชณัชดา  สุขพงษ์ษา
 
397 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวริษฐา    ใยสุข
 
1. นางสิริวัฒนา   วุฒิเวทย์
 
398 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 1. เด็กหญิงจันทนา  ยาพัด
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
399 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงโยษิตา  ประสานทอง
 
1. นางวรารัตน์    พิเมย
 
400 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เทพารักษ์
 
1. นางประนอม  อินสว่าง
 
401 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายศุภกร  สุขเฉียง
 
1. นางจงกล  กรมขุนทด
 
402 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงฐิติกา  ส้มกลีบ
 
1. นางสาวนริศรา  คำภาพักตร์
 
403 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงสตกมลวรรณ  ครุธาโรจน์
 
1. นางสุรีรัตน์  พานิช
 
404 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  บุญเพ็ชรัตน์
 
1. นางวรารัตน์  พิเมย
 
405 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศรุตา  กองแก้ว
 
1. นางสาวปวิตรา  เส็งเอี่ยม
 
406 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายนัฐพล  หนูทอง
 
1. นางสาวสุธิชา  จบศรี
 
407 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกวรรณชนก  กล่ำแก้ว
 
1. นายเกษม  พุ่มพงษ์
 
408 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 1. เด็กหญิงรจนา  บุญเลิศ
 
1. นางวรรณา  คูสุวรรณ
 
409 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญแสง
 
1. นางสาวประทุม  ภิยะรัตน์
 
410 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดดำเนิน
 
1. นางพรรณรุจี  สร้อยทอง
 
411 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทสิทธิ์
 
1. นางพรประภา  ปราบพินาศ
 
412 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์   สีดาฟอง
 
1. นางอัจฉริยา   เทพทัตต์
 
413 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงมัสยา  เผือกยอด
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
414 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
415 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายยุทธชัย  เขียวมณี
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ตุ่น
 
416 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางชณัชดา  สุขพงษ์ษา
 
417 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงริ้วทอง  ยอดดำเนิน
 
1. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
418 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชำเรียง  ดำคำ
 
419 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  พ่วงอินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
420 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุรานอก
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
421 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิรันดร์
 
1. นางศกุนตลา  วิไลขำ
 
422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายกอบโชค  พงษ์ยี่หวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญวาส
3. เด็กหญิงณิชาพัชร  เจตนี
4. เด็กหญิงพิมลพัชร  แก้วท้วม
5. เด็กชายอนาวิล  เงินเศษ
6. เด็กชายอัชรวิทย์  สวดตระกูล
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับพูล
2. เด็กหญิงนภัสสร  จั่นเจริญ
3. เด็กชายพนมพร  ชมพูศาสตร์
4. เด็กหญิงพรนภัส  น้อยเปลี่ยน
5. เด็กชายสหภาพ  ไววิทย์กรรม
6. เด็กหญิงสุภัสสรา   เต๊ะฮุย
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพิ่มผล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขอม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  กุลผึ้ง
4. เด็กชายวิรัญชนา  เขียนสา
5. เด็กหญิงศศิภา  กรุดเงิน
6. เด็กหญิงสุชาดา  คันทะทรัพย์
 
1. นายธรรมนูญ  มีสมสืบ
2. นายสำริด  ธาระรส
3. นายสุพัฒน์  ขวัญโพธิ์
 
425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทับฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศึกษากิจ
3. เด็กชายพัชรพล  เรือนเพชร
4. เด็กชายภูวฤทธิ์  เวชสิทธิ์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ทับพูล
6. เด็กชายสุเมธ  สิบแก้ว
 
1. นางงามตา  อินทร์พิทักษ์
2. นางฐิติพร  บุญทอง
 
426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  กุนฑี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขำชะนะ
3. เด็กหญิงศรัณยา  รัศมี
4. เด็กหญิงศรานี  วงศ์วัฒ
5. เด็กชายอภิลักษณ์  อินพุ่ม
6. เด็กหญิงเกวลี   แซ่ห่อ
 
1. นางบังอร  แก้วสว่าง
 
427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชมพู่
2. เด็กหญิงชุติมา  นาคสังข์
3. เด็กหญิงฐนิวรรณ  บุริมสิทธินันท์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีเดช
5. เด็กหญิงวีรนันท์  ทรัพย์สิน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
7. เด็กหญิงสุวิดา  จันนุ่ม
8. เด็กหญิงหิรัณยา  ศรีเมือง
 
1. นายชวลิต  แสงอรุณ
2. นายลมัย  พึ่งพวก
3. นางสาวลำเจียก  สังข์ประเสริฐ
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  จิตร์จรูญ
2. เด็กชายณฐภัทร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลับหอม
4. เด็กชายพีรวัฒน์  คำลือไชย
5. เด็กชายรัชพงศ์  มาแก้ว
6. เด็กชายวัชรากร  ชัยประเสริฐ
7. เด็กชายสัจจานนท์  อิ่มอารมณ์
 
1. นายอดิเรก  ภักตร์ผ่อง
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คล้ายทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  อินลี
3. เด็กหญิงชไมพร  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายประทีป  ชัยศรี
5. เด็กชายมงคล  ทองคุ้ม
6. เด็กชายมงคล  เดชมี
7. เด็กหญิงมัทวัน  ใจกล้า
8. เด็กหญิงราญเพชร  ใจเย็น
 
1. นายวิชัย  เรืองทัพ
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายทิวา  ชะผุย
2. เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์บ่าย
3. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสาคร
4. เด็กชายนพดล  โฉมฉาย
5. เด็กชายนฤพล  ทับแว่ว
6. เด็กชายศุภณัฐ  โฉมฉาย
7. เด็กชายอดิศร  สุขแสง
8. เด็กชายอภิศักดิ์  พุทธโกสัย
 
1. นางทิชากร  สังข์ธูป
2. นางสมหมาย  ยิ้มห้อย
3. นายอำนวย  เจริญสุข
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโคกหมู 1. เด็กชายจตุรวิทย์  วงษ์คลัง
2. เด็กชายธงชัย  ดีประสิทธิ์
3. เด็กชายยศนันท์  เจริญจิตร
4. เด็กชายวิศรุต  เทียนชัย
5. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์คลัง
6. เด็กชายวีรภัทร  ทิพย์รักษ์
7. เด็กชายสุรพัชร  อินสุ่ม
8. เด็กชายเกริกไกวัล  เบี้ยวเหล็ก
 
1. นายจรูญ  ดีประสิทธิ์
2. นายวิสูตร  สุ่มงาม
3. นายเพทาย  มาโต
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กชายชินดนัย  โกช่วย
2. เด็กชายฐาปกร  มั่นปาน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรไทย
4. เด็กชายภานุพงศ์  ราตรี
5. เด็กชายศิขรินทร์  คล้ายศร
6. เด็กชายศิลา  พลเรือน
7. เด็กชายอนันต์  อุ่มแสง
 
1. นายดิเรก  กองรส
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคลองบุญ 1. เด็กหญิงนันทวัน  เขตตวิทย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางปราณี  พุกสุข
2. นางวีณา  ภาพันธ์
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  วัดเข่ง
3. เด็กหญิงสุธนี  บุญเจริญสุขพิศาล
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 1. เด็กชายปริญญา   แสงศรี
2. เด็กหญิงภานุมาศ   เบ้าทุม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญมาก
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญดิษฐ์
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ประสพนิล
2. เด็กหญิงธนัญญา  อินหมี
3. เด็กชายวีรภัทร  เสือโฮก
 
1. นางพเยาว์  สนธิ
2. นายสมพร  สนธิ
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  อ่วมต่าย
2. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงศุธารา  เงาไพร
 
1. นางอารีย์  กันสุก
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิณณภา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  มาระจันทร์
3. เด็กหญิงอาริษา  ชาคำฤทธิ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินทร์เพ็ญ
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาแดง
2. เด็กหญิงฐิติมา  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงเบญญา  ยันสาด
 
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) 1. เด็กชายพศวัต  อินทร์อิ่ม
2. เด็กชายฤทธิพร  น่วมเจียม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูมั่น
 
1. นางสาวสมหมาย  กฤษณัมพก
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ส้ม
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  มูลธิโต
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หล่อทอง
 
1. นางสาวทองหยิบ  เขียวอุบล
2. นางพยอม  ทองวงศ์ษา
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 1. เด็กชายกชกร  นามเจริญ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  รอดย้อย
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สีสด
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วัฒน์
2. เด็กหญิงวนีย์  นินขัง
3. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ฉาย
 
1. นางบุษกร  เจนเจตวิทย์
2. นางลำยวง  เกตุดี
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 1. เด็กชายตะวัน   เลียบทวี
2. เด็กชายปณิธาน   พวงแย้ม
3. เด็กชายปณิภาณ    พวงแย้ม
 
1. นางมาลี  ทิพย์สิงห์
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงนรมน  โพธิ์ขำ
2. เด็กหญิงบุษบา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุเบญจา  พลอึ่ง
 
1. นางจงลักษณ์  อินโน
2. นางจรรยา  รัตนาภรณ์
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มากลี
3. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์นารายณ์
 
1. นางประนอม  ช่างบรรจบ
2. นางสำรวย  อนุสิฏฐกุล
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงนันทินี  กรุดเงิน
2. เด็กหญิงพุทธิดา  นาคทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดอินทร์
 
1. นางพจนี  ดีดิษฐ์
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พานเที่ยง
2. เด็กหญิงรสิกา  ผลมี
3. เด็กหญิงศศิภา  พานเที่ยง
 
1. นางวสุภัทร  จีรพรโสภณไชย
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. เด็กชายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  บินชัย
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงญานิกา  นาคกระจ่าง
3. เด็กหญิงรวินันท์  พุกทอง
 
1. นางสาวธนพร  ปุณณวิสุทธิ์
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงจีรนาฏ  พันธุ์คงดี
2. เด็กหญิงณัฏฐา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงนุศรินทร์  ยันสาด
 
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงช้าง
2. เด็กหญิงสุทิศา  โสมนัสแสง
3. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แก้วศรี
 
1. นางประยงค์  พลโคต
2. นางละออ  กองรส
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   มนต์ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
3. เด็กหญิงสมิตานัน   แสงรูจี
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดัดถุยาวัตร
2. นางสาวนันทนา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวเงินยวง
2. เด็กหญิงภัทรธิรา  แตงเข็ม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ในเสนา
 
1. นายภูมินทร์  ศรีฉ่ำ
2. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 1. เด็กชายธนกร  จันชัง
2. เด็กชายธิติสุดา  รตตะสา
 
1. นางประนอม  อินสว่าง
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท    
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 1. เด็กหญิงกษมา  พลกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริภา  ศิริคง
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  พุ่มจำปา
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงนรากร  สีวันนา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หอมไม่หาย
 
1. นางรดานัฐ  เปี่ยมสิน
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสพรม
 
1. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
2. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม    
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  การะเกด
2. เด็กหญิงปวีณา  ทับทิมทอง
 
1. นางวรารัตน์  พิเมย
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เงินทอง
2. เด็กหญิงเกสร  แซ่เฮง
 
1. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หฤหรมย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยจันทร์
 
1. นางสาววราพร  เภตรา
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายภัทธดนย์  แสงแก้ว
2. เด็กชายอนุสิทธิ์   มากสิงห์
 
1. นางอัจฉริยา  เทพทัตต์
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองอินทร์
 
1. นางสิริวัฒนา    วุฒิเวทย์
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงธนภรณ์   เลาหะโรจนพันธ์
2. เด็กชายอวัช   สิงห์ดำรง
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญช่วย
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณัฐณิธา  หน่องาม
2. เด็กหญิงวรรณิดา  โสธรรม
 
1. นายบุญเลิศ  ป้องแก้วน้อย
2. นายโสภิต  เขียนสาร์
 
469 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทวีเขตกิจ
2. เด็กชายธนชัย  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญประสาร์
 
470 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1. เด็กชายธนาธิป  ยี่วิชัย
2. เด็กชายอาทิตย์   ลาหนองแคน
 
1. นางสาวกฤติยา  เพชรน้อย
2. นางฉวีวรรณ  ลิ้มประสงค์
 
471 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  อยู่แก้ว
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เกิดกรุง
 
1. นางนงนุช  สุหงสา
2. นางมยุรี  บ้านสระ
 
472 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายสุกฤษฏ์   สังข์เงิน
2. เด็กหญิงเพ็ญแข  เปลื้องอารมย์
 
1. นางสาวสำเนา  หลาวทอง
2. นางสาวเตือนใจ  เกตุจิ๋ว
 
473 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อ่อนคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอื่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนิภาพร  เอี้ยงปาน
 
474 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1. เด็กชายนิรัช   ล่าทา
2. เด็กชายภูมินทร์    เอี่ยมชู
 
1. นางสาวศรีทอง   มีทาทอง
 
475 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุษฎี   พามี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เหมือนแตง
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
2. นางสาวอารีรัตน์  คงเยือกเย็น
 
476 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กชายพีรวัส  บุญมี
2. เด็กหญิงอริสา   ทองอินทร์
 
1. นางอมรา  กองแพ