สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวีณา  พรวิทยารัตน์
 
1. นางพูลทวี  ดัสนีสอง