สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุภิสรา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวพรรณพร  รติอภิรมย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนพรุจ  ณ วรรณติ๊บ
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกื้อกูล  ใจทะนัน
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน