สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่วะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศราวุธ  แซ่วะ
 
1. นางอรนุช  มะโนธรรม